Det gör kulturministern för att förhindra olovlig hantering av film och annat upphovsrättsligt skyddat material

Skapande, kreativitet och investeringar måste stimuleras genom att upphovsmän och andra rättighetshavare får betalt för sitt arbete. Det kräver välfungerande konstnärliga och kreativa ekosystem i vilka upphovsrätten är en viktig del.

Det finns ingen enkel lösning för att komma till rätta med olovlig hantering av film och annat upphovsrättsligt skyddat material. Många olika insatser behövs på flera områden. För kulturpolitikens del kan det till exempel handla om insatser för att stärka de legala alternativen och att förbättra informationen till allmänheten om följderna av olovlig spridning av film och annat upphovsrättsskyddat material. Det kan också handla om att bidra till frivilliga överenskommelser som försvårar finansieringen för dem som sprider upphovsrättsligt skyddat material illegalt.

Enligt uppgift från filmbranschen använder var tredje svensk tjänster som olovligt sprider upphovsrättsligt skyddat material. Filmbranschen påtalar att de ekonomiska förluster som detta medför får alltmer kännbara effekter.

Regeringen delar branschens och riksdagens oro över utvecklingen och genomför därför följande insatser:

  • I en serie rundabordssamtal har kulturministern sedan hösten 2015 träffat företrädare för ett stort antal aktörer, som alla i olika omfattning berörs av den olovliga hanteringen av upphovsrättskyddat material. Vid samtalen har utöver företrädare för upphovsmän och rättighetshavare även företrädare för bland annat bredbandsbolag, betalföretag, tv-bolag, Sveriges Annonsörer och Google deltagit. I oktober 2016 antogs en gemensam uppförandekod rörande olovlig hantering av upphovsrättsskyddat material.
  • Regeringen har förtydligat Statens medieråds uppdrag att informera barn och unga om upphovsrätt.
  • Patent- och registreringsverket har tilldelats 80 miljoner kronor i ett särskilt uppdrag för att öka kunskapen om immaterialrätt och immateriella tillgångar, innovation och ekonomisk tillväxt (dnr N2016/02167/IF). Arbetet kommer att pågå till 2019.
  • Patent- och registreringsverket har fått ett kompletterande uppdrag av regeringen att genomföra kunskapshöjande insatser för ökad förståelse om upphovsrättens innebörd och för att motverka piratkopiering. PRV ska även utreda olika insatser som kan underlätta för konsumenter och andra användare att lagligt ta del av digitalt tillgängligt material så som film, böcker och musik, med rättighetshavarnas samtycke. (dnr N2017/04031/IFK)
  • Regeringen har tillsatt en utredning om straffskalorna för vissa allvarliga immaterialrättsbrott för att motarbeta den kommersiella och strategiskt planerade brottsligheten. Utredningen överväger bland annat om det behövs skärpta straff för de allvarligaste fallen av upphovsrätts- och varumärkesintrång och ska ta ställning till om åtalsprövningsreglerna bör ändras. Den ska också utreda om det bör bli lättare att säkra immateriell egendom, till exempel ett domännamn, under en brottsutredning. Utredningen ska redovisa sitt uppdrag den 15 februari 2018.