Innehållet publicerades under perioden

-
Artikel från Justitiedepartementet

Omfördelning och återvändande på extra migrationsmöte

Publicerad

Upprättandet av så kallade hot spots i Italien och Grekland, omfördelning av asylsökande mellan EU-länderna och ökat samarbete kring återvändandefrågor diskuterades på det extra råd för rättsliga och inrikesfrågor som möttes i Bryssel 9 november. Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson deltog i rådet.

Det luxemburgska EU-ordförandeskapet kallade till måndagens extrainsatta råd för rättsliga och inrikes frågor för att uppdatera om migrationssituationen samt följa upp genomförandet av beslutade åtgärder.

Framför allt diskuterades genomförandet av omfördelning av 160 000 asylsökande inom EU samt upprättandet av så kallade hot spots i Grekland och Italien för bland annat registrering av asylsökande.

Även återvändandefrågorna och behovet av en fördjupad dialog med länder vars medborgare inte har rätt att uppehålla sig inom EU. 
Från svensk sida betonades att nu rådande situation i Europa ger anledning till fortsatt oro. Regeringen anser att det är av vikt att EU-länderna återfår kontrollen över migrationsflödena och har ett gemensamt agerande för att möta dessa.

Samtidigt är det viktigt att säkerställa att asylrätten bevaras och att de sökande behandlas humant och i enlighet med internationell rätt.

Producerat av EU-representationen

Kontakt

Sveriges ständiga representation vid Europeiska unionen
Sveriges representation i Bryssel
Telefon +32 2 289 56 11
Fax +32 2 289 56 00
Besöksadress Square de Meeûs 30, 1000 Brussels
e-post till Sveriges ständiga representation vid Europeiska unionen

Rådsmötets slutsatser