Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 21 januari 2021 och den 30 november 2021 var han näringsminister.

Under perioden 25 maj 2016 till den 21 januari 2019 var han samordnings- och energiminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 21 januari 2021 och den 30 november 2021 var han näringsminister.

Under perioden 25 maj 2016 till den 21 januari 2019 var han samordnings- och energiminister.

Artikel från Miljödepartementet

Seminarium om det globala energiläget – lansering av World Energy Outlook 2015

Publicerad

Energiminister Ibrahim Baylan var värd när vice exekutivdirektör Paul Simons från International Energy Agency (IEA) presenterade den årliga publikationen World Energy Outlook 2015 (WEO) den 23 november i Stockholm. Årets rapport innehåller bland annat en extra analys av de globala effekterna av ett ihållande lågt oljepris samt tillväxteekonomiernas, och särskilt Indiens, roll i det globala energisystemet framöver.

 • Bild på deltagare 23 nov

  Ett 100-tal deltagare närvarande vid IEA:s lansering av World Energy Outlook 2015 på Miljö- och energidepartementet den 23 november.

  Foto: Charlotte Nording Gabrielsson/Regeringskansliet

 • Bild på Paul Simons, IEA

  Paul Simons, vice exekutivdirektör från International Energy Agency (IEA) presenterade den årliga publikationen World Energy Outlook 2015 (WEO).

  Foto: Charlotte Nording Gabrielsson/Regeringskansliet

 • Bild på paneldiskussion

  Paneldiskussion om rapportens framtidsscenarier, rollen för tillväxtekonomier och energisystemets möjligheter efter COP21 med: Gunilla Reischl, Utrikespolitiska institutet, energiminister Ibrahim Baylan, Jenny Gode, IVL Svenska Miljöinstitutet och Paul Simons, vice exekutivdirektör, International Energy Agency. Moderator: Sara Emanuelsson, Miljö- och energidepartementet.

  Foto: Charlotte Nording Gabrielsson/Regeringskansliet

 • Energiminister Ibrahim Baylan samtalar med ambassaddeltagare från Mozambique, Sydafrika och Mexiko

  Energiminister Ibrahim Baylan samtalar med ambassadörer från Mozambique, Sydafrika och Mexiko.

  Foto: Charlotte Nording Gabrielsson/Regeringskansliet

Oljans påverkan på utbyggnaden av förnybar energi

Rapporten tar upp att ett lågt oljepris på medellång sikt riskerar sakta ned övergången till alternativa bränsleslag, såsom biobränsle och gas. Marknadspriset för olja förväntas inte återbalanseras förrän i slutet av årtiondet (2020). Paul Simons lyfte fram att låga energipriser är positivt för konsumenterna, men det kan finnas framtida risker kring försörjningstrygghet och en skarp ökning av priset i framtiden om investeringarna avstannar. Ett ihållande lågt oljepris kräver dock ökad produktion från både ett stabilt Mellanöstern samt från andra oljeproducerande länder.

- På grund av intäktsminskningen till nyckelaktörer och ökad global oljeefterfrågan ser vi att ett ihållande lågt oljepris blir mindre sannolikt att förlängas ju längre det pågår, sa Paul Simons, IEA.

Kraftig ökning av energibehovet i Asien

Rapporten fokuserar även på tillväxtekonomier och då främst på Indien och Kina. Indiens ökande energiefterfrågan och Kinas inriktning på en mer energisnål tillväxt kommer att påverka efterfrågan på globala energimarknader. Indiens energiefterfrågan är enorm, och det finns ett stort ömsesidigt intresse av att bistå Indiens planer på mer koldioxidsnål och effektiv teknologianvändning. Kinas förändring till en mer energisnål tillväxtmodell kan även få stor påverkan globalt.

- Kinas övergång till en mer energieffektiv tillväxtmodell är en mycket god nyhet för planeten, sa Paul Simons, IEA.

Nordens roll som ledande i utvecklingen av ett hållbart energisystem

Norden har fått en egen del i rapporten som fokuserar på relationen mellan ökad tillväxt och minskade koldioxidutsläpp, som vi sett sedan början av 1990-talet. Den svenska koldioxidskatten samt det svensk-norska elcertifikatssystemet lyfts fram som två goda exempel på hur ekonomisk tillväxt kan frikopplas från ökade koldioxidutsläpp.

- De nordiska länderna har ett långtgående samarbete på energisidan och vår gemensamma elmarknad är ett ypperligt exempel på hur regionalt samarbete kan möjliggöra en kostnadseffektiv energiomställning, sa energiminister Ibrahim Baylan.

Viktigt med starka signaler från klimatmötet COP 21 i Paris

Två tredjedelar av de globala växthusgasutsläppen kommer från energisektorn. Paul Simons redovisade fem områden som skulle kunna bidra till minskade utsläpp till 2030 endast med hjälp av beprövad teknik och utan minskad ekonomisk tillväxt: energieffektivisering, utfasning av ineffektiv kolanvändning, investeringar i förnybar energi, avlägsnande av subventioner för fossila bränslen, och minskning av metanutsläppen. Vid IEA:s ministermöte i förra veckan enades IEA:s 29 energiministrar därför om ett gemensamt energi- och klimatuttalande till COP21 för att visa på energisektorns bidrag inom klimatförändringen och förhandlingarna. 

- Det faktum att klimatutmaningen tas på allvar och den snabba teknikutvecklingen gör att jag är optimistisk, sa energiminister Ibrahim Baylan. Men vi ska vara medvetna om att det som beslutas på klimatmötet i Paris inte är slutet utan bara början på arbetet med att nå ett hållbart energisystem.

Om International Energy Agency och World Energy Outlook

International Energy Agency, IEA bildades i oljekrisen spår 1974 och har arbetat med frågor kring en trygg energiförsörjning sedan dess. De tar årligen fram World Energy Outlook (WEO) som är energivärldens viktigaste rapport när det kommer till globala energimarknader och dess utsikt framöver. WEO 2015 samlar statistik och data samt modellerar scenarier för energimarknadsutveckling, produktion, teknik och användande fram till 2040. I somras lanserade IEA även en specialrapport om energi och klimatförändringen som visade utvecklingen på energimarknaderna om förnybart och påvisade rekommendationer för att minska klimatförändringen.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 21 januari 2021 och den 30 november 2021 var han näringsminister.

Under perioden 25 maj 2016 till den 21 januari 2019 var han samordnings- och energiminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 21 januari 2021 och den 30 november 2021 var han näringsminister.

Under perioden 25 maj 2016 till den 21 januari 2019 var han samordnings- och energiminister.