Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Stärkt nordiskt samarbete i försvars- och säkerhetspolitiken - summering av nordiskt försvarsministermöte

Publicerad

Det svenska ordförandeskapet i det nordiska försvarssamarbetet Nordefco sammanfattades när de nordiska försvarsministrarna möttes den 10-11 november i Stockholm.

- Sverige har under 2015 tillsammans med våra nordiska grannar stärkt den gemensamma rösten på det säkerhets- och försvarspolitiska området genom att utöka dialogen och koordineringen mellan våra länder, säger försvarsminister Peter Hultqvist.

 • Försvarsminister Peter Hultqvist och Natos generalsekreterare Jens Stoltenberg

  Försvarsminister Peter Hultqvist och Natos generalsekreterare Jens Stoltenberg under Nordefcomötet i Nacka den 10 november.

  Foto: Dennis Abrahamsson/Regeringskansliet

 • Arnór Sigurjónsson undertecknar avtal om Cross boarder training

  Arnór Sigurjónsson, Director of the Department of Security and Defense från Island undertecknar avtal om Cross Border Training i samband med nordiska försvarsministermötet 10-11 november.

  Foto: Dennis Abrahamsson/Regeringskansliet

 • Försvarsminister Peter Hultqvist och Nato:s generalsekreterare Jens Stoltenberg tillsammans med den finske försvarsministern Jussi Niinistöö och Norges försvarsminister Ine Eriksen Søreide samt Danmarks Simon Söborg Agger och Arnór Sigurjónsson från Island

  Försvarsminister Peter Hultqvist och Nato:s generalsekreterare Jens Stoltenberg tillsammans med den finske försvarsministern Jussi Niinistö och Norges försvarsminister Ine Eriksen Søreide samt Danmarks Kristian Fischer och Arnór Sigurjónsson från Island.

  Foto: Dennis Abrahamsson/Regeringskansliet

 • Peter Hultqvist under mötet i Northern Gruop ombord på HMS Carlskrona

  Storbritanniens försvarsminister Michael Fallon deltog i mötet inom det försvarspolitiska forumet Norra gruppen (Northern Group). Mötet hölls ombord på marinens fartyg HMS Carlskrona.

  Foto: Försvarsmakten

Mötet, det största enskilda mötesformatet under detta ordförandeskapsår, genomfördes i Stockholm den 10-11 november. Mötet blev kulmen på det svenska ordförandeåret 2015 för nordiskt försvarssamarbetet (Nordefco). På den nordiska agendan stod bland annat den säkerhetspolitiska situationen i närområdet. I samband med mötet träffades också försvarsministrar och representanter från Baltikum och andra länder i Östersjön i ett nordiskt-baltiskt försvarsministermöte och ett möte inom det försvarspolitiska forumet Norra gruppen (Northern Group).

De svenska prioriteringarna

Nordefcomötet sammanfattade det svenska ordförandeskapets prioriteringar och vad som uppnåtts under året.

Målet för det svenska ordförandeskapet i Nordefco har genomgående varit att förbättra och utveckla samarbetet inom policy, internationella insatser, förmågeutveckling, materiel och övning och utbildning.

Under det svenska ordförandeåret har samarbetet uppnått flera av de prioriteringar Sverige satte upp inför ordförandeskapet 2015, kopplat till den gemensamt framtagna samarbetsvisionen 2020.

 • Inom policyområdet har de nordiska länderna bland annat skapat ett ökat informationsutbyte rörande kränkningar och incidenter i vårt närområde och påbörjat diskussioner om ett erfarenhetsutbyte kring försvarsplanering på departementsnivå,
 • Ett fördjupat samarbete med de baltiska länderna har också inletts, där militär nivå nu har fått i uppgift att kontinuerligt återrapportera till politisk nivå om konkreta samarbeten. Sverige har, tillsammans med ordförandelandet för det baltiska försvarssamarbetet (3B) Litauen, tagit fram ett gemensamt dokument som föreslår samarbeten inom en rad olika områden,
 • Ländernas försvarsförmåga har höjts bland annat genom utvecklad övningsverksamhet och ökad interoperabilitet,
 • Inom materielområdet utbyts information och erfarenheter kring tillämpning av nationell och internationell lagstiftning i syfte att underlätta framtida samarbete,
 • Det har tagits initiativ till ett ökat informationsutbyte rörande internationella insatser, genom bland annat etablerandet av en gemensam nordisk arbetsgrupp på pol-mil nivå,
 • De nordiska länderna har tagit beslut om att upprätta säker kommunikation, vilket kommer leda till fördjupning inom flera samarbetsområden,
 • Island ingår numera i Cross Border Training avtalet, vilket innebär att samtliga nordiska länders territorium är möjligt för övning inom flygsamarbetet.

Nordiskt-baltiskt försvarsministermöte

Den 10 november hölls även ett nordiskt-baltiskt försvarsministermöte. Sverige har haft ett fördjupat samarbete med de baltiska länderna som ett av målen med det svenska ordförandeskapet. Försvarsministrar och representanter från Estland, Lettland och Litauen diskuterade tillsammans med de nordiska ministrarna hur det nordisk-baltiska samarbetet kan förbättras, liksom det pågående samarbetet via partnerskapet i Nato. Ministrarna välkomnade de förslag som tagits fram av Sverige och Litauen. Efter mötet lämnade ministrarna även ett gemensamt uttalande.

Gemensamt nordiskt-baltiskt uttalande.

Natos generalsekreterare Jens Stoltenberg på ministermötet

Mötet gästades av Natos generalsekreterare Jens Stoltenberg. Stoltenberg som deltog under den nordiska lunchen men även vid den nordisk-baltiska sessionen där utvecklingen av den säkerhetspolitiska situationen i närområdet, samarbetet med Nato liksom det nordisk-baltiska försvarssamarbetet diskuterades.

Natos:s generalsekreterare gästade nordiska försvarsministermötet

Möte i Norra Gruppen om krishantering i Östersjöregionen

I samband med Nordefco-mötet den 11 november träffade de nordiska och baltiska representanterna också Storbritanniens försvarsminister Michael Fallon samt representanter från Tyskland, Polen och Nederländerna inom det försvarspolitiska forumet Norra gruppen (Northern Group). Mötet hölls ombord på marinens fartyg HMS Carlskrona.

Ordförandeskapet i det nordiska försvarssamarbetet Nordefco lämnas över till Danmark vid årsskiftet.