Innehållet publicerades under perioden

-

Åsa Regnér har entledigats, barn-, äldre- och jämställdhetsminister

-
Artikel från Socialdepartementet

#Äldreresan: Äldres behov i centrum vid äldreomsorgen i Lund

Publicerad

De äldres behov ska alltid vara i centrum. Det är ledordet för äldreomsorgen i Lund. Omsorgen bedrivs systematiskt. Vid all dokumentation använder exempelvis medarbetarna ett gemensamt språk. Strävan efter en enhetlig terminologi, med enhetliga termer och klassifikationer, medför att missförstånden blir färre och att tydligheten ökar.
- Är det något vi vet om framtiden så är det att äldreomsorg kommer att behövas. Det är viktigt att kommunerna utför verksamheten med hög kvalitet och att den är modern, sa äldreminister Åsa Regnér när hon den 16 december besökte äldreomsorgen i Lund.

  • Äldre dam samtalar med äldreministern.

    Karla Mårtensson, 95 år, är nöjd med det mesta på äldreboendet Linegården. Klara önskar dock fler aktiviteter på boendet. Kommunen har en träffpunktsverksamhet som erbjuder bland annat kurser i hantverk och som är till för att höja livskvaliteten för de äldre samt bryta isolering och utanförskap.

    Foto: Emma Gårdsäter/Regeringskansliet

  • Tre kvinnor och en man samtalar vid ett vitt bord.

    -Regeringen satsar i år 9 miljoner kronor på ökad bemanning inom äldreomsorgen i Lund. Ett sätt att öka kvaliteten både för de som jobbar i äldreomsorgen och de äldre är att öka personaltätheten, sa Åsa Regnér i samtal med Anki Pettersson, enhetschef på Linegården, Ariana Boci, undersköterska, Henrik Salmi, undersköterska

    Foto: Emma Gårdsäter/Regeringskansliet

BIC sätter den äldres behov i centrum

I äldreomsorgen, men även vid särskilda boenden och i andra verksamheter, tillämpar Lunds kommun modellen BIC, Behov i Centrum. Arbetssättet innebär att den äldres behov sätts i centrum, från det första mötet mellan den äldre och handläggaren fram tills dess att insatserna och utförandet följs upp.

Enhetlig terminologi skapar tydlighet

- I början kunde det kännas fyrkantigt, men ett gemensamt språk i dokumentationen skapar ökad tydlighet. Tidigare kunde vi  missförstå varandra när vi använde olika termer och uttryck för att beskriva brukarnas behov, sa Emma Magnusson, processledare för äldreomsorgen i Lunds kommun.

- Tidigare kunde exempelvis en sjuksköterska ifrågasätta varför en brukare behövde hjälp med att duscha trots att personen inte hade några fysiska hinder. Det framgick inte att behovet handlade om trygghet och hjälp att komma igång att duscha. Därför är en tydlig behovsformulering viktig, berättade Emma Magnusson.

Ny kunskap om kvalitet och om medarbetarnas situation

-I Lund har jag lärt mig mer om modeller för ökad kvalitet och om medarbetarnas situation inom äldreomsorgen, sa äldreminister Åsa Regnér.

Om #Äldreresan

Meningen med Äldreresan är att informera om regeringens inriktning inom äldreområdet. Syftet är också att lyssna in och få synpunkter från kommunerna, de äldre själva, och personalen för att på så sätt få en bild av situationen i äldreomsorgen och av andra saker som rör äldre människors liv.

Fem procent av alla anställda arbetar i den kvinnodominerade äldresektorn. Det är en sektor med inte bara stor betydelse för välfärden utan också för jobben.

Regeringens satsningar på äldre

I budgetpropositionen 2016 satsar regeringen 2 miljarder kronor per år 2016–2018 för att höja kvaliteten inom äldreomsorgen, öka tryggheten för de äldre och förbättra förutsättningarna för en jämställd, likvärdig och jämlik äldreomsorg.

All öppenvård som ingår i det nationella högkostnadsskyddet blir avgiftsfri för äldre från 85 års ålder.

Regeringen föreslår att 200 miljoner kronor avsätts för en kunskapssatsning till verksamheter inom äldre- och funktionshindersomsorgen. Satsningen möjliggör stöd till kommunerna att fortsätta kompetensutveckla sin baspersonal inom dessa områden.

#Äldreresan

Under hösten 2015 och våren 2016 besökte äldreminister Åsa Regnér äldreomsorgen i åtta kommuner. Meningen med #Äldreresan var att informera om regeringens inriktning inom äldreområdet. Syftet var också att lyssna in och få synpunkter från kommunerna, de äldre själva, och personalen för att på så sätt få en bild av situationen i äldreomsorgen och av andra saker som rör äldre människors liv.