Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon arbetsmarknadsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon arbetsmarknadsminister.

Arbetsmarknadsläget – nulägesbild och utveckling över tid

Publicerad

Torsdagen den 3 december presenterade arbetsmarknadsminister Ylva Johansson det arbetsmarknadspolitiska läget vid ett presseminarium i Rosenbad.

Sysselsättningen ökar och arbetslösheten sjunker

Sysselsättningen fortsätter att öka i god takt. Antalet lediga jobb ökar både i privat och i offentlig sektor. Arbetslösheten sjunker snabbare än väntat och är nu nere i den lägsta nivån sedan innan finanskrisen. Snabbast sjunker arbetslösheten bland unga. Antalet i arbetskraften växer snabbt, men sysselsättningen växer ännu snabbare. Arbetslösheten sjunker i flera grupper och nu även bland långtidsarbetslösa.

Bristen på arbetskraft stiger

I takt med stigande sysselsättning och sjunkande arbetslöshet har bristen på arbetskraft stigit. Andelen företag som anger att de har brist på arbetskraft är nu 25 procent. Många arbetslösa saknar den yrkeskompetens och erfarenhet som arbetsgivarna efterfrågar. Regeringens uppgift är att ta vara på konjunkturen och stärka deras möjlighet att få jobb och förbättra matchningen på arbetsmarknaden.

Stark tillväxt i Sverige

Tillväxten i Sverige tar fart och BNP ökar. En anledning till den starka tillväxten är att befolkningen ökar snabbt, främst med anledning av asylinvandringen. Det ljusare arbetsmarknadsläget innebär bättre möjligheter för grupper av arbetslösa som står långt från arbetsmarknaden att få ett arbete; långtidsarbetslösa, utlandsfödda, personer med funktionshinder, äldre och unga utan gymnasieutbildning.

Arbetsgivare har rekryteringsproblem – nyanlända har utbildning och erfarenhet

Området hälso- och sjukvård har störst svårigheter att rekrytera personer med önskad kompetens. Även inom utbildning och inom vård och omsorg är bristen hög. De största bristerna av högutbildad personal inom vård och skola är sjuksköterskor, läkare, förskollärare, specialpedagoger, gymnasielärare inom yrkesämnen och grundskollärare. Det finns även brist på undersköterskor men inte i samma utsträckning.

Många nyanlända har både utbildning och erfarenhet inom yrken där det råder brist på utbildad och erfaren arbetskraft. Regeringen har fört samtal med arbetsmarknadens parter, Arbetsförmedlingen och andra berörda myndigheter om att skapa snabbspår in på arbetsmarknaden för de nyanlända som har utbildning eller yrkeserfarenhet som efterfrågas i Sverige. Tanken är att hitta paketlösningar som passar branschernas kompetensförsörjningsbehov.

Artikel: Snabbspår - snabbare etablering av nyanlända

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon arbetsmarknadsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon arbetsmarknadsminister.