Innehållet publicerades under perioden

-
Artikel från Finansdepartementet

Omfattande agenda för Ekofinrådet 8 december

Publicerad

Ekofin sammanträder för sista gången i år den 8 december. På agendan står ett antal skattefrågor, bland annat åtgärder mot skatteflykt och skatt på finansiella transaktioner. Insättningsgaranti inom ramen för Bankunionen tas också upp liksom åtgärder för att hindra finansiering av terrorism. Finansminister Magdalena Andersson representerar Sverige.

Magdalena Andersson intervjuas
Magdalena Andersson intervjuas efter Ekofin-mötet i Luxemburg. Foto: EU-representationen

Förslag om insättningsgaranti

Ministrarna ska ta ställning till ett förslag om gemensam insättningsgaranti för EU:s medlemmar i syfte att slutföra EU:s bankunion. Regeringens linje är att förtroendet för insatta besparingar ska vara lika högt oavsett i vilket land de är placerade. Regeringen anser att kommissionen måste konkretisera hur den finansiella stabiliteten inom unionen kan stärkas ytterligare.

Beslut och rapporter om skattefrågor

Rådet förväntas anta slutsatser om motverkande av skattebaserosion och vinstöverföring. Slutsatserna är baserade på OECD:s rekommendationer. Regeringen stödjer slutsatserna. Rådet kommer också få en lägesrapport över arbetet med direktivet för bolagsbeskattning (en gemensam konsoliderad bolagsskattebas). Kommissionen avser komma med ett reviderat lagförslag om detta nästa år. Rådet kommer även att få en lägesrapport om diskussionerna om en skatt på finansiella transaktioner som elva medlemsstater kommit överens om att införa genom ett fördjupat samarbete. Rådet förväntas även anta direktivet om automatiskt informationsutbyte vid gränsöverskridande förhandsbesked, så kallade tax rulings, vilket regeringen är positiv till.

EU:s planeringstermin för 2016

Kommissionen kommer på mötet att presentera det "paket" av dokument som inleder den europeisk planeringsterminen.

Regeringen välkomnar en första diskussion om planeringsterminen 2016, samt att sysselsättning och sociala frågor denna gång får större uppmärksamhet. Vidare är det välkommet att flyktingsituationen tas upp. EU:s gemensamma ansvar i den aktuella flyktingsituationen betonas.

Regeringen anser att planeringsterminen även fortsättningsvis ska vara ett ramverk för hela EU28.

Kampen mot finansiering av terrorism

Kommissionen fick av ministerrådet för rättsliga och inrikesfrågor som hölls 20 november i uppdrag av att presentera initiativ som syftar till att förhindra terrorismfinansiering. Initiativen presenteras på Ekofin-rådet. Det handlar bland annat om bättre kontroller av betalningar som inte passerar banker.

Producerat av EU-representationen

Kontakt

Sveriges ständiga representation vid Europeiska unionen
Sveriges representation i Bryssel
Telefon +32 2 289 56 11
Fax +32 2 289 56 00
Besöksadress Square de Meeûs 30, 1000 Brussels
e-post till Sveriges ständiga representation vid Europeiska unionen

Kommenterad dagordning

Mer om mötet

Om Ekofin