En effektivare valideringsprocess för jobb och utbildning

Publicerad

Regeringen avser att tillföra resurser till Arbetsförmedlingen för att stärka omfattning och kvalitén av Arbetsförmedlingens validering av arbetssökandes kompetens i syfte att underlätta kompetensförsörjningen i arbetslivet och bidra till en effektiv matchning på arbetsmarknaden.

Vad innebär beslutet?

Regeringen avser att tillföra resurser till Arbetsförmedlingen för att stärka omfattning och kvalitén av Arbetsförmedlingens validering av arbetssökandes kompetens i syfte att underlätta kompetensförsörjningen i arbetslivet och bidra till en effektiv matchning på arbetsmarknaden.

Regeringen har infört en valideringsdelegation med uppdrag att under perioden 2015–2019 följa, stödja och samordna ett intensifierat utvecklingsarbete inom valideringsområdet.

Varför görs detta?

Validering och kartläggningsinsatser, liksom vid behov olika slags av kompletteringsutbildningar, är ett centralt verktyg för att synliggöra kompetens som förvärvats på olika sätt och stärka individens omställningsförmåga på arbetsmarknaden. Validering är också en möjlighet som ska nå alla och inte endast vissa grupper till buds så att individerna snabbare kan få en anställning med bra villkor. Det gäller inte minst för personer med kompetens från andra länder men även andra arbetssökande som bedöms vara i behov av validering av deras reella kompetens i syfte att underlätta matchningen. Att människor kan få en effektiv bedömning och erkännande av sina kunskaper och kompetenser gör att de kan arbeta med det de redan är utbildade för.

Regeringen bedömer också att dagens system för validering behöver utvecklas med avseende på såväl utbud som tillgänglighet och kvalitet. Utvecklingen berör vuxenutbildningen, verksamheter i arbetslivet, Arbetsförmedlingen, Yrkeshögskolan, Universitet och högskolor. En delegation med representanter från berörda aktörer har därför inrättats för att driva på och följa utvecklingsarbetet och bidra till ett sammanhängande system för validering.

Vilka berörs av beslutet?

Förslagen syftar till att öka tillgången till validering för arbetssökande, såväl kvinnor som män. Förslagen kommer i stor utsträckning att komma nyanlända till godo. På så vis ökar möjligheterna att påskynda nyanländas etablering på arbetsmarknaden.

När träder beslutet i kraft?

Delegationen tillsattes under hösten 2015. Vissa förordningsändringar för Arbetsförmedlingen beräknas träda i kraft 1 februari 2016.