Innehållet publicerades under perioden

-

Åsa Romson har entledigats, klimat- och miljöminister, vice statsminister

-
Artikel från Miljödepartementet

Förhandling om luftkvalitet med EU-parlamentet

Publicerad

På miljörådsmötet den 16 december antogs en allmän inriktning för ett kompromissförslag gällande direktiv om utsläppsbegränsningar om olika luftföroreningar, det så kallade Takdirektivet, som Luxemburgs ordförandeskap presenterat. Detta möjliggör vidare förhandlingar via så kallade tre-parts diskussioner mellan Rådet, Kommissionen och EU parlamentet.

Europaparlamentet har behandlat ärendet under hösten 2015, och deras position innebär en högre ambitionsnivå än ordförandeskapets senaste förslag. En position som är i linje med den som Sverige och kommissionen förespråkat under förhandlingens gång.

Sverige valt att inte motsätta sig en allmän inriktning i linje med ordförandeskapets kompromissförslag. Erfarenheten visar att möjligheterna till att påverka processen är större om ett medlemsland står bakom rådets position i förhandlingarna med europaparlamentet. Sverige har tillsammans med Belgien och Finland lämnat in en deklaration som lyfter fram att ambitionen i nuvarande förslag är för låg. Målsättningen är att medverka så att förhandlingarna resulterar i ett direktiv som är så ambitiöst som möjligt. Direktivet ska kunna bidra till positiva effekter för såväl miljön som människors hälsa.

För att skydda våra medborgares hälsa och miljö behöver Europa en stark och ambitiös politik för att minska luftföroreningar.

Vi vet alla att varje år dör 400 000 européer en förtida död på grund av luftföroreningar. Luftföroreningar orsakar dessutom stora skador på våra ekosystem. Vi har därför genom förhandlingarna stöttat kommissionens förslag om en hög ambitionsnivå för hälsa på 52 %. Och vi har förespråkat starkt att denna ambition bör vila på ett robust regelverk där alla medlemsländer behandlas lika.

På rådsmötet i juni var vi alla överens om att försvara en gemensam ambitionsnivå om i vart fall 50 %. Nu har ambitionsnivån sänkts ner mot 48 %. I förhållande till kommissionens ursprungliga förslag innebär detta tusentals ytterligare förtida dödsfall bland våra medborgare.

Det är inte bara ambitionsnivån som har sänkts. Regelverket har också urholkats ytterligare. Tanken med mer flexibilitet i förslaget var att uppnå en hög ambitionsnivå, inte det motsatta.

Det nuvarande förslaget har också frångått den viktiga principen om en gemensam ambitionsnivå där vi på ett rättvist sätt fördelar ansvaret mellan medlemsländerna. Eftersom det rör sig om ett gränsöverskridande problem så är detta mycket olyckligt. Det gör att ingen av oss egentligen kan bedöma vad effekten av direktivet blir i det egna landet.

De länder som har en mer ambitiös inställning riskerar nu att drabbas och vi skulle vilja se en analys utförd av kommissionen av detta tillsammans med hur det påverkar konkurrensförutsättningar mellan medlemsländerna inom de olika sektorerna.

Sammanfattningsvis är Sverige inte nöjd med utvecklingen och har därför lämnat in en deklaration. Samtidigt anser vi att det nu är nödvändigt att gå vidare med denna akt. Vi hoppas på konstruktiva diskussioner med Europaparlamentet och kommissionen och att vi under nästa år kan anta det regelverk som behövs för att skydda våra medborgares hälsa och miljö.