Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var hon infrastrukturminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var hon infrastrukturminister.

Frågor och svar: Lag och förordning om identitetskontroller vid allvarlig fara för den allmänna ordningen eller den inre säkerheten i landet

Publicerad Uppdaterad

Sverige tog under 2015 emot cirka 163 000 asylansökningar, varav cirka 35 000 från ensamkommande barn. Detta innebar många och stora utmaningar, inte bara för det svenska asylsystemet som utsattes för stora påfrestningar, utan även för andra samhällsfunktioner såsom tillgången till bostäder, hälso- och sjukvården, skolan och den sociala välfärden.

Regeringen har gjort bedömningen att situationen sedan hösten 2015 med det stora antalet människor som på relativt kort tid sökte sig till Sverige innebär ett allvarligt hot mot allmän ordning och inre säkerhet. Besluten om tillfälliga gränskontroller vid inre gräns som har gällt från och med den 12 november 2015 har haft viss effekt men regeringen har dessutom bedömt att det är nödvändigt att skapa ytterligare förutsättningar för åtgärder som vid behov kan användas för att upprätthålla den allmänna ordningen och inre säkerheten. Detta för att säkerställa att grundläggande samhällsfunktioner inte helt sätts ur spel.

Lag och förordning

Lagen om särskilda åtgärder vid allvarlig fara för den allmänna ordningen eller den inre säkerheten i landet trädde i kraft den 21 december 2015. Lagen ger regeringen en befogenhet, alltså en möjlighet, att i förordning meddela bestämmelser om att ID-kontroller ska genomföras vid transporter med buss, tåg eller passagerarfartyg till Sverige från en annan stat. Sådana åtgärder ska få vidtas i syfte att upprätthålla lag och ordning eller skydda den nationella säkerheten. Bestämmelserna får gälla i högst sex månader.

Regeringen har vid fyra tillfällen beslutat om en förordning med specifika bestämmelser om ID-kontroller vid resor till Sverige från Danmark. Den första förordningen gällde från och med den 4 januari 2016 till den 4 juli 2016. Den senaste förordningen gällde till den 4 maj 2017. Från och med denna dag upphörde bestämmelserna om id-kontroller att gälla.

1. Vad innebär lagen?

Lagen ger regeringen möjlighet att vid allvarlig fara för den allmänna ordningen eller den inre säkerheten i landet införa id-kontroller vid resor med bussar, tåg och passagerarfartyg till Sverige från utlandet, i syfte att upprätthålla lag och ordning eller skydda den nationella säkerheten. Lagen trädde i kraft den 21 december 2015. Lagen är tidsbegränsad och gäller i tre år från ikraftträdandet, dvs. till den 21 december 2018. Inom den tidsperioden får bestämmelser om id-kontroller med stöd av lagen gälla i upp till sex månader åt gången.

2. Varför ska regeringen ha möjlighet att genomföra sådana åtgärder?

Det är nödvändigt att skapa förutsättningar för ytterligare åtgärder som vid behov kan användas för att upprätthålla lag och ordning eller skydda den nationella säkerheten. I situationer där det har uppkommit en allvarlig fara för den allmänna ordningen eller den inre säkerheten i landet finns det ett behov av att snabbt kunna vidta relevanta åtgärder. Regeringen bör därför ha möjlighet att besluta om sådana åtgärder. Genom ett krav på id-kontroller förbättras förutsättningarna för att kunna klarlägga vilka personer som reser in i Sverige. Kontrollerna har inneburit en minskning av antalet personer som söker asyl i Sverige. Åtgärderna har fått en positiv inverkan på möjligheten att upprätthålla ordning och säkerhet och minskar trycket på samhällsfunktionerna i stort.

3. Vad krävs för att regeringen ska kunna införa id-kontroller?

Om det har uppkommit en allvarlig fara för den allmänna ordningen eller den inre säkerheten får regeringen, i syfte att upprätthålla lag och ordning eller skydda den nationella säkerheten, meddela föreskrifter som innebär att det införs vissa id-kontroller.

4. Lagen om id-kontroller föreskriver att tillfälliga id-kontroller bara får införas om det "uppkommit en allvarlig fara för den allmänna ordningen eller inre säkerheten i landet". Vad innebär detta begrepp?

Det här begreppet ska förstås brett. Med allmän ordning menar man också samhällsviktig verksamhet som till exempel skola och sjukvård. Om sådana samhällsfunktioner inte kan bedrivas på ett försvarbart sätt föreligger fara för den allmänna ordningen och inre säkerheten.

5. Hur länge gällde bestämmelserna om id-kontroller?

Förordningen om vissa identitetskontroller vid allvarlig fara för den allmänna ordningen eller den inre säkerheten i landet infördes den 4 januari 2016. Förordningen gällde i ett första steg i ett halvår, det vill säga till och med den 3 juli 2016. Regeringen har därefter vid flera tillfällen förnyat bestämmelserna. Den 4 maj 2017 upphörde den senaste förordningen att gälla.

6. Vilken trafik berörs av lagen och förordningarna?

Lagen omfattar tåg- och bussförbindelser samt resor med passagerarfartyg från utlandet till Sverige, dvs. gränsöverskridande trafik. Lagen ger dock möjlighet att begränsa eventuella id-kontroller till transporter från ett visst land. I förordningarna omfattades transporter med buss eller tåg från Danmark samt transporter med passagerarfartyg som genomför resor som är 20 nautiska mil eller kortare.

7. Vad gäller för passagerarfartyg som gör resor över 20 nautiska mil?

För passagerarfartyg som gör resor över 20 nautiska mil finns det sedan tidigare bestämmelser i fartygssäkerhetsförordningen om registrering av personer ombord vilket även omfattar kontroll av identitetshandling. Dessa regler gäller tills vidare och ska således tillämpas även efter att giltighetstiden för bestämmelserna om id-kontroller löpt ut.

8. Vad händer med transportörernas sanktionsavgift?

Enligt de tidigare beslutade förordningarna utgår en sanktionsavgift på 50 000 kr per transporttillfälle om en transportör inte kan visa att id-kontrollen har genomförts. Beslut om sanktionsavgift fattas av Transportstyrelsen och avser transporter under tiden 4 januari 2016-3 maj 2017. Beslutade sanktionsavgifter kan under vissa förutsättningar sättas ned helt eller delvis av Transportstyrelsen.

9. Kommer staten ersätta transportörerna för eventuella merkostnader med anledning av id-kontrollerna?

Regeringen beslutade i december 2016 om en förordning som ger transportörer rätt att söka ersättning för skäliga kostnader i samband med id-kontroller. Ersättning enligt förordningen lämnas för skäliga kostnader som en transportör har haft för identitetskontroller som utförs enligt föreskrifter som regeringen har meddelat med stöd av 3 § lagen (2015:1073) om särskilda åtgärder vid allvarlig fara för den allmänna ordningen eller den inre säkerheten i landet. Ansökan görs i efterskott och prövas av Trafikverket.

10. Kan bestämmelserna om id-kontroller införas igen?

Lagen (2015:1073) om särskilda åtgärder vid allvarlig fara för den allmänna ordningen eller den inre säkerheten i landet (id-kontrollagen) ger regeringen möjlighet att vid allvarlig fara för den allmänna ordningen eller den inre säkerheten i landet införa id-kontroller vid resor med bussar, tåg eller passagerarfartyg till Sverige från utlandet, i syfte att upprätthålla lag och ordning eller skydda den nationella säkerheten.

Om regeringen bedömer att det återigen uppstått en allvarlig fara för den allmänna ordningen eller den inre säkerheten i landet kan bestämmelser om id-kontroller införas på nytt. Id-kontrollagen är en tillfällig lag som upphör att gälla den 21 december 2018.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var hon infrastrukturminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var hon infrastrukturminister.