Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 5 februari 2021 och den 30 november 2021 var han miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 2 oktober 2019 och den 4 februari 2021 var han finansmarknads- och bostadsminister, biträdande finansminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 1 oktober 2019 var han finansmarknads- och konsument­minister, biträdande finansminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 5 februari 2021 och den 30 november 2021 var han miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 2 oktober 2019 och den 4 februari 2021 var han finansmarknads- och bostadsminister, biträdande finansminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 1 oktober 2019 var han finansmarknads- och konsument­minister, biträdande finansminister.

Artikel från Finansdepartementet

Hållbara investeringar fokus i samtal med finansbranschen

Publicerad

Aktörerna på finansmarknaden måste investera mer hållbart. Finansmarknadsminister Per Bolund genomför därför en serie samtal med försäkringsbolag, banker och fristående fondbolag för att diskutera hur jämförbarhet och transparens mellan olika investeringar kan öka hållbara investeringar. Det gäller inte minst att finansbranschen ska visa vilka miljöeffekter deras investeringar ger.

Det första samtalet med branschen hölls 25 november 2015. Finansmarknadsminister Per Bolund träffade då ett 20-tal företrädare för finansiella aktörer, som försäkringsbolag, banker och fristående fondbolag, för att diskutera hur finansmarknaden kan bli mer hållbar. Fokus var att resonera kring möjligheter till att öka transparensen och jämförbarheten mellan olika investeringar för att påverka företag att minska sina koldioxidutsläpp.

– Finansmarknaden har en väldigt betydelsefull roll när det gäller att ställa om till hållbara investeringar och det är viktigt att diskutera hur vi från politiken tillsammans med branschen kan styra mot en mer hållbar finansmarknad, säger Per Bolund.

Tydlig rapportering av koldioxidavtryck

Det första branschsamtalet inleddes med en redogörelse av AP-fondernas metod när det gäller att redovisa mätning och redovisning av investeringars koldioxidutsläpp.

– AP-fonderna har nyligen kommit överens om att samordna sättet att redovisa sina koldioxidavtryck, så att de nu har samma metod för alla fonderna. Det är mycket positivt och jag ser det som ett bra exempel på hur man kan ta sig an frågan, säger Per Bolund.

I en departementspromemoria har Finansdepartementet lagt fram förslag där kraven på AP-fondernas hållbarhetsarbete skärps och att de ska fästa särskild vikt vid hur en hållbar utveckling kan främjas.

– Förslaget innebär att vi för första gången för in hållbarhetsfrågorna i lagstiftningen. Vi förväntar oss att AP-fonderna ska vara ledande i klimatomställningen av finansmarknaden, säger Per Bolund.

När det gäller metoder för jämförbarhet av koldioxidavtryck behövs ett ökat samarbete mellan svenska institutionella investerare.

- Det bästa vore om branschen som helhet tar initiativ och hittar gemensamma standarder för redovisning av koldioxidavtryck. Branschen behöver ta ett större ansvar för att minska koldioxidtrycket i sina investeringar. Det tror jag också man vill, säger Per Bolund.

Riskerna med icke hållbara investeringar uppenbara

Att investera i fossil energi medför i dag ökande risker. När finansmarknaden till följd av klimatförändringarna och klimatpolitiken omvärderar fossila bränslen så kan stora delar av tillgångarna minska snabbt i värde. Det riskerar att gå ut över bland annat pensionskapitalet.

- Det finns även indirekta risker genom att andra globala investerare har stora tillgångar i fossil energi. När de tappar värde kan det få effekter på hela marknaden och skada den finansiella stabiliteten, säger Per Bolund.

Mer hållbara investeringar är därför en fråga som ligger högt på agendan för kapitalförvaltare både i Sverige och internationellt.

– Många svenska aktörer har redan anslutit sig till internationella initiativ som Montreal Pledge och jag hoppas att fler vill göra det som ett resultat av branschsamtalen vi har i frågan, säger Per Bolund.

Lagstiftning om branschstandard kan bli aktuellt

Nästa samtal i serien kommer Per Bolund att kalla till våren 2016. Fokus då är att summera vad som kom ut av klimatmötet i Paris, men även göra en avstämning av hur långt branschen kommit med arbetet att ta fram en gemensam standard för koldioxidavtryck.

- Vi kan inte vänta hur länge som helst. Om det inte händer något på området så är vi från regeringens sida beredda att gå vidare med andra åtgärder. Då får vi exempelvis överväga lagstiftning om koldioxidredovisning, konstaterar finansmarknadsminister Per Bolund.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 5 februari 2021 och den 30 november 2021 var han miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 2 oktober 2019 och den 4 februari 2021 var han finansmarknads- och bostadsminister, biträdande finansminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 1 oktober 2019 var han finansmarknads- och konsument­minister, biträdande finansminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 5 februari 2021 och den 30 november 2021 var han miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 2 oktober 2019 och den 4 februari 2021 var han finansmarknads- och bostadsminister, biträdande finansminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 1 oktober 2019 var han finansmarknads- och konsument­minister, biträdande finansminister.

Genvägar

Läs mer om regeringens arbete för en hållbar finansmarknad och hållbara investeringar.