Innehållet publicerades under perioden

-
Artikel från Näringsdepartementet

Hearing om nyindustrialiseringsstrategin

Publicerad Uppdaterad

I sitt arbete med att ta fram en nyindustrialiseringsstrategi samtalar regeringen med organisationer, myndigheter och företag. Under hösten har detta bland annat skett under industrisamtalen och med närings- och innovationsminister Mikael Dambergs advisory board. På tisdagen var det dags för en hearing under ledning av statssekreterare Eva Lindström.

Några kvinnor sitter runt ett bord och pratar
Statssekreterare Eva Lindström lyssnade aktivt på diskussionerna runt borden. Foto: Helene Larsson/Regeringskansliet

Tisdagens hearing fokuserade på riktningen för arbetet med nyindustrialiseringsstrategin – vision, mål och fokusområden. Inför hearingen hade parterna haft möjlighet att lämna inspel till regeringen.

– Tack för era inspel, de har varit värdefulla för oss i vårt arbete. Ett konkret exempel är att vi nu lagt till varor och tjänster till visionsbeskrivningen för att tydliggöra att också den industrinära
tjänstesektorn omfattas av strategin. Vi har också fått värdefull bekräftelse på att vi har landat rätt i vår analys av behov och i inriktning och prioriteringar. Många har även lämnat åtgärdsförslag som vi tar med oss i det vidare arbetet med strategins handlingsplaner, sade statssekreterare Eva Lindström.

Några intryck från hearingen

Porträttfoto som föreställer Margareta Groth, enhetschef för Industriell Utveckling, Vinnova.
Margareta Groth, enhetschef för Industriell Utveckling, Vinnova. Foto: Maria Nilsson/Regeringskansliet

Margareta Groth, vad är ditt intryck från dagens hearing?

– Det var spännande att höra hur arbetet med nyindustrialiseringsstrategin har gått framåt och också roligt att se de olika fokusområdena. Det finns ett bra utgångsläge för att omsätta strategin, alla som var där var väldigt engagerade och ville bidra till att omsätta den. Det är också tydligt att det finns ett omfattande arbete med underlag och samtal för att få strategin så bra och väl förankrad i behoven som möjligt. Jag uppskattade särskilt hur statssekreterare Eva Lindström lovade action och verkstad när hon sammanfattade hur departementet går vidare nu, det gillar jag!

Tycker du att den behovsbild och inriktning som har presenterats här i dag är relevant?

– Ja, jag tycker att behovsbilden är relevant, om möjligt kanske vi skulle vara ännu mer ambitiösa – det här är viktigt, och då ska vi göra det ordentligt. När det gäller behovsbilden tycker jag att det var särskilt bra att strategin arbetar för tillverkning i Sverige, det är en viktig del för att värdekedjor ska fungera och göra Sverige attraktivt för investeringar. Inriktningen på fokusområden gör också att det blir lättare att följa implementeringen med strategin, det är viktigt att kunna förändra delar i en strategi, till exempel när omvärlden förändras snabbt – det var också tydligt idag att många efterfrågar en del flexibilitet. Vi skulle kunna bli ännu bättre på att lyfta fram unika svenska styrkor och jobba med dem – det blev också tydligt på mötet.

Hur kan din organisation vara med och bidra till NIST?

– Vi på Vinnova vill bidra både till strategin och att omsätta den när den är klar. Den roliga delen kommer nu, att faktiskt göra saker som gör skillnad! Redan idag jobbar vi med ett regeringsuppdrag inom digitalisering av industrin som bidrar till strategin. De strategiska innovationsprogram som vi driver på nationell nivå tillsammans med näringsliv och forskning är utmärkta plattformar som är mitt i prick för att snabbt komma igång med att gå från strategi till handling, och där är jag säker på att vi kan bidra. Det finns flera strategiska innovationsprogram som verkligen kan mobilisera många att jobba för strategin. Vi har också lång erfarenhet av kunskapsutveckling av nya cirkulära affärsmodeller som kan vara till nytta för NIST.

Porträttfoto föreställande Gudmundur Kristjansson, ställföreträdande Näringslivschef, Region Skåne.
Gudmundur Kristjansson, ställföreträdande Näringslivschef, Region Skåne. Maria Nilsson/Regeringskansliet

Gudmundur Kristjansson, vad är ditt intryck från dagens hearing?

– Intrycket från hearingen är väldigt bra. Församlingens deltagare återspeglade ganska väl den bredd aktörer som måste vara delaktiga i detta arbete. Jag som företrädare för en av regionerna i Sverige träffade på flera kollegor från andra regioner, samt företrädare för olika andra organisationer, som på ett eller annat sätt kan bidra i detta strategiarbete. Näringsdepartementet tyckte jag lyckades med att hålla fokus kring väsentliga diskussionspunkter och upplägget bjöd på brett deltagande.

Tycker du att den behovsbild och inriktning som har presenterats här i dag är relevant?

– I det stora hela tycker jag det. Att ha utgångspunkten i de fyra övergripande utmaningarna – globalisering, klimatförändring, urbanisering, demografiska utmaningar – är helt riktigt. För Sverige är det viktigt att med utgångspunkt i en strategi av det här slaget underlätta och rentav påskynda den strukturomvandling som behövs för att stärka konkurrenskraften och därmed ta en tätposition i den industriella utvecklingen i Europa. Vid hearingen presenterades att nycklarna till detta kan finnas inom områdena digitalisering, hållbarhet, kompetens och innovationskraft, vilka ger, helt riktigt, öppningar mot smart industri, cirkulär/hållbar produktion, kunskapshöjd industri samt en arsenal av testbäddar. Vid hearingen framkom med all tydlighet, att en väldigt viktig grund för den framtida industriella utvecklingen ligger inom området kompetensförsörjning och kompetensutveckling. Jag instämmer fullt ut i detta.

Hur kan din organisation vara med och bidra till NIST?

– För Region Skåne är regeringens initiativ att sätta igång detta strategiarbete oerhört viktigt, och vi ser det som en skyldighet att på alla möjliga sätt medverka i detta arbete. Detta är viktigt utifrån rollen som drivande regional utvecklingsaktör, men också utifrån det faktum att Skåne är en av landets viktiga kunskaps- och tillväxtnoder. Inom flera av de områden som lyfts har vi i Skåne igång arbete som tveklöst kan bidra och stärka det arbete som nu sätts igång. Viktigt att detta tas tillvara. I övrigt hänvisar jag till det inspel som vi i Region Skåne har skickat in, och vi förväntar oss möjligheten att få vara högst deltagande i detta arbete.

Porträttfoto som föreställer Johanna Essemyr Pauldin, Analys, Tillväxverket.
Johanna Essemyr Pauldin, Analys, Tillväxverket. Foto: Maria Nilsson/Regeringskansliet

Johanna Essemyr Pauldin, vad är ditt intryck från dagens hearing?

– Jag tycker att det var en bra och intressant eftermiddag. Jag gillar formatet när man inte bara sitter och lyssnar, utan diskuterar i grupper och byter synpunkter och delar erfarenheter. Ju öppnare process desto bättre slutresultat är min erfarenhet.

Tycker du att den behovsbild och inriktning som har presenterats här i dag är relevant?

– Ja, det tycker jag. Att utgå från de stora samhälleliga utmaningarna tror jag är ett måste för att få en strategi som är relevant. Samtidigt blir det svårare, hur går man från det "stora" till avgränsade, mätbara insatser? Men jag tror säkert att det går att få till en logik där en bred problembild leder till en strategi som man sedan kan utforma konkreta insatser utifrån. Jag tycker att arbetet så här långt ser lovande ut!

Hur kan din organisation vara med och bidra till NIST?

– Jag ser Tillväxtverket som en naturlig aktör i genomförandet av strategin. Flera av våra insatser riktade till både företag och inom regionalt tillväxtarbete kan ha ökat fokus på industrin framöver. Inte minst gäller det inom både kompetensförsörjningsfrågan och digitalisering, som ju har lyfts som viktigast här idag.

Porträtt som föreställer Johan Stahre, Produktions-professor, representerar Chalmers tekniska högskola.
Johan Stahre, Produktions-professor, representerar Chalmers tekniska högskola. Foto: Maria Nilsson/Regeringskansliet

Johan Stahre, Vad är ditt intryck från dagens hearing?

– Öppet, intressant och inlyssnande – precis som en HEARing skavara. Insiktsfulla människor och bra diskussioner runt borden. Bra öppningar för att fortsätta dialogen.

Tycker du att den behovsbild och inriktning som har presenterats här i dag är relevant?

– Mycket relevant. I en internationell jämförelse är Sverige sent in i den här typen av satsning på industri, produktionsinnovation, digitalisering och framtida jobb. Det finns nationella satsningar, som innovationsprogrammet Produktion2030, men det krävs den här typen av nationell samling för att få volym på satsningarna. Det har vi sett i andra delar av Europa, exempelvis Tyskland, Holland, England och Italien.

Hur kan din organisation vara med och bidra till NIST?

– Det vi lyft fram från Chalmers sida i vårt inspel till NIST är våra möjligheter att vara ett starkt nav i ett regionalt ekosystem för nyindustrialisering. Vi kan då skapa en bra plattform och testbädd där industri, akademi, institut, studenter och forskare kan utveckla Ny-industrin. Chalmers och andra universitet är ju också viktiga baser för livslångt lärande. Chalmers har också starkt hållbarhetsfokus och vi har en statlig satsning på ett strategiskt forskningsområde (SFO) för hållbar produktion. Den satsningen skall naturligtvis förvaltas och bli en naturlig del av NIST.

Genvägar

Regeringens vision med nyindustrialisering

Regeringens vision med nyindustrialisering är att Sverige ska vara världsledande inom innovativ och hållbar industriell produktion av varor och tjänster. I detta ligger en smart, flexibel och resurseffektiv industri som till exempel ligger längst framme i användningen av digitaliseringens möjligheter.

Strategin är en del av regeringens arbete med att ha EU:s lägsta arbetslöshet 2020.