Individanpassning i jobb- och utvecklingsgarantin samt avveckling av fas 3

Publicerad

Inflödet till sysselsättningsplatser stoppas och en successiv avveckling av alla sysselsättningsplatser ska vara genomförd senast den 31 januari 2018.

Vad innebär beslutet?

Inflödet till sysselsättningsplatser stoppas och en successiv avveckling av alla sysselsättningsplatser ska vara genomförd senast den 31 januari 2018. Vid sidan av extratjänster och nya möjligheter att studera införs ökade medel för att kunna ge individanpassade insatser. Det införs också ökade möjligheter för dem som har varit arbetslösa under längst tid att ta del av arbetsträning i större utsträckning. Dessutom tillförs 60 miljoner kronor 2016 för att kunna ge fler insatser till dem som varit arbetslösa längst, dvs. mer än 450 dagar i jobb- och utvecklingsgarantin.

Varför görs detta?

Utflödet till arbete i fas 3 är för lågt och sysselsättningsplatserna innebär ofta inlåsning av personer i insatser som inte leder vidare. I takt med att sysselsättningsplatserna ersätts med andra insatser behövs ett resurstillskott för att långtidsarbetslösa ska kunna ta del av insatser som stärker deras förutsättningar att få ett arbete eller börja studera. För den som har varit arbetslös under lång tid behövs ofta flera insatser som följer på varandra. Arbetsträning är vid sidan av övriga insatser en viktig byggsten och som, till skillnad från sysselsättningsplatserna, ställer krav på anordnare att anpassa insatsen utifrån de behov som deltagaren har för att komma närmre arbetsmarknaden.

Vilka berörs av beslutet?

Personer som idag deltar i fas 3.

När träder beslutet i kraft?

Den 1 februari 2016.