Information om Särskilda åtgärder vid allvarlig fara för den allmänna ordningen eller den inre säkerheten i landet, prop. 2015/16:67

Ett stort antal asylsökande har under året sökt sig till Sverige. Antalet har ökat dramatiskt under hösten. Fram till den 24 november i år har Sverige tagit emot ca 145 000 asylsökande personer. Enligt Migrationsverkets prognos kan antalet under 2015 komma att uppgå till 190 000 personer.

Detta innebär stora påfrestningar för det svenska asylsystemet, liksom för centrala samhällsfunktioner som boende­, hälso- och sjukvård, skola och social välfärd. Regeringen har gjort bedömningen att konsekvenserna av det stora antalet människor in i landet innebär ett allvarligt hot mot allmän ordning och inre säkerhet. Trots beslutet att införa tillfälliga gränskontroller vid inre gräns fr.o.m. den 12 november bedömer regeringen att det är nödvändigt att skapa ytterligare förutsättningar för åtgärder för att kunna upprätthålla den allmänna ordningen och inre säkerheten. Detta för att säkerställa att grundläggande samhälls­funktioner inte sätts ur spel.

Innehåll i regeringens förslag

Regeringen har idag beslutat en proposition med förslag till en ny lag: lagen om särskilda åtgärder vid allvarlig fara för den allmänna ordningen eller den inre säkerheten i landet.

I lagen föreslås regeringen få en befogenhet, alltså en möjlighet, att i vissa fall besluta att vidta särskilda åtgärder i syfte att upprätthålla lag och ordning eller skydda nationell säkerhet.

De åtgärder som regeringen enligt förslaget får möjlighet att besluta om är:

  • Krav på identitetskontroller vid transporter som utförs med buss, tåg eller passagerarfartyg till Sverige från utlandet, och
  • Sanktionsavgifter för att se till att kravet på identitetskontroller följs.

Om regeringen skulle besluta om åtgärder kommer dessa att vara begränsade i tid till högst sex månader åt gången. Innan regeringen fattar ett nytt beslut måste en karenstid om två veckor löpa.

Lagen är tidsbegränsad till tre år efter ikraftträdandet.

Tidplan

Propositionen kommer nu att behandlas i riksdagen. Förslaget är att lagen ska träda i kraft den 21 december 2015. För att detta ska kunna ske har regeringen föreslagit att riksdagen beslutar att förkorta motionstiden till en dag.

Samtidigt som lagen utfärdas kan regeringen besluta om en förordning där lagen fylls ut och åtgärderna specificeras.