Artikel

Korta uppdragsutbildningar på eftergymnasial nivå som arbetsmarknadsutbildning

Publicerad

Arbetsförmedlingen ges möjlighet att erbjuda korta uppdragsutbildning på eftergymnasial nivå som arbetsmarknadsutbildning för personer utan erfarenhet av svenskt arbetsliv eller med begränsad sådan erfarenhet. Utbildningen får motsvara längst 6 månaders heltidsstudier.

Vad innebär beslutet?

Arbetsförmedlingen ges möjlighet att erbjuda korta uppdragsutbildning på eftergymnasial nivå som arbetsmarknadsutbildning för personer utan erfarenhet av svenskt arbetsliv eller med begränsad sådan erfarenhet. Utbildningen får motsvara längst 6 månaders heltidsstudier. Utbildningen lämpar sig bäst för personer med motsvarande avslutad utländsk utbildning som motsvarar en svensk högskoleutbildning men som saknar formella kvalifikationer inom det aktuella yrket. Det kan exempelvis handla om kortare utbildningar för nyanlända ingenjörer, där det finns efterfrågan på arbetskraft. Beslutet är en del av flera satsningar på validering och utbildning för personer med motsvarande svensk högskoleutbildning i budgetpropositionen.

Varför görs detta?

Validering av kompetens och bedömning av utländsk utbildning, liksom vid behov av längre eller kortare kompletterande utbildningsinsatser, kan vara av stor betydelse för etableringen på arbetsmarknaden och för att nyanländas kompetens ska kunna tas tillvara. Det finns behov av kortare kompletterande uppdragsutbildningar för nyanländas etablering på arbetsmarknaden.

Vilka berörs av beslutet?

Beslutet om uppdragsutbildning på eftergymnasial nivå som arbetsmarknadsutbildning berör personer utan erfarenhet av svenskt arbetsliv eller med begränsad sådan erfarenhet för att bli anställningsbara på den svenska arbetsmarknaden.

Det är en allt högre andel nyanlända och utrikes födda som är skrivna hos Arbetsförmedlingen som har utbildning på eftergymnasial nivå, många inom bristyrken. Många av dessa personer med akademisk utbildning har behov av att komplettera sin kompetens inom vissa specifika områden där den svenska arbetsmarknadens krav ser annorlunda ut jämfört med i hemlandet. Detta har t.ex. framkommit i diskussionerna om snabbspår.

När träder beslutet i kraft?

Den 1 februari 2016.

Vad är uppdragsutbildning?

En uppdragsutbildning är en kortare utbildning på högskolenivå som syftar till att sökande med motsvarande svensk högskoleutbildning, ska bli anställningsbar. Utbildningen kan skräddarsys för att motsvara det aktuella behovet av kompetensutveckling. Vid en sådan skräddarsydd utbildning skulle en möjlighet till validering och tillgodoräknande av kunskaper som individen tillägnat sig i tidigare utbildning och arbete kunna ge den arbetssökande ytterligare formella meriter som kan stärka ställningen på arbetsmarknaden. Utbildningen erbjuds av Arbetsförmedlingen och kan skräddarsys utifrån den sökandes och arbetsmarknadens behov. Exempelvis kan nyanlända ingenjörer behöva en kompletteringsutbildning med vissa specialkurser för att snabbt kunna ta ett arbete inom en viss bransch.

Räcker det inte med de kompletterande utbildningar som redan finns på universitet och högskolor för personer med avslutad utländsk utbildning?

De längre kompletterande utbildningarna för personer med avslutad utländsk utbildning är ett viktigt verktyg i matchningen mellan individers kompetens och arbetsmarknadens behov. För många personer kan möjligheten att komplettera den tidigare utländska utbildningen vid en svensk högskola vara avgörande för etablering på arbetsmarknaden. Detta gäller inte minst inom yrken för vilka det krävs legitimation för yrkesverksamhet.

Men det finns även många nyanlända med motsvarande svensk högskoleutbildning som enbart har behov av en kortare kompletteringsutbildning som är utformad utifrån arbetsgivarnas och den nyanländas behov. Detta har bl. a. framkommit i diskussionerna om s.k. snabbspår. För dessa personer kan det räcka med en kortare skräddarsydd utbildning för att snabbt kunna få ett arbete.