Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han energi- och digitaliseringsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han inrikesminister.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han energi- och digitaliseringsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han inrikesminister.

Regeringen beslutar om återupptagen totalförsvarsplanering

Publicerad

Regeringen beslutade den 10 december att Försvarsmakten, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och övriga berörda civila myndigheter ska återuppta en sammanhängande planering för totalförsvaret.

I ljuset av det försämrade omvärldsläget och den ökade osäkerheten i närområdet är det angeläget att få till stånd en modern och sammanhållen totalförsvarsplanering.

Totalförsvar är, enligt lagen från 1992 om totalförsvar och höjd beredskap, den verksamhet som behövs för att förbereda Sverige för krig.

Totalförsvaret består av militärt försvar och civilt försvar. Försvarsmakten ska, med hjälp av verksamhet från stödmyndigheter, upprätthålla och utveckla ett militärt försvar. Det civila försvaret består av den verksamhet som ansvariga aktörer genomför för att samhället ska kunna hantera situationer då beredskapen höjs. Denna verksamhet bedrivs av statliga myndigheter, kommuner, landsting, privata företag och frivilligorganisationer.

Regeringens beslut

Regeringens beslut innebär följande:

  • Försvarsmakten och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska senast 10 juni 2016 redovisa ett förslag till en grundsyn som ska omfatta principer för samordning, prioriteringar och resursförstärkningar inför och under höjd beredskap och ytterst i krig.
  • Försvarsmakten och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska göra en bedömning senast 10 juni 2017 av Försvarsmaktens behov av stöd från andra myndigheter och en bedömning av myndigheternas möjligheter att tillhandahålla stöd.
  • Samtliga myndigheter inom det civila försvaret ska återuppta planering för höjd beredskap och senast 10 juni 2016 ge en första redovisning av planeringsarbetet.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han energi- och digitaliseringsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han inrikesminister.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han energi- och digitaliseringsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han inrikesminister.