Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon utrikesminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon utrikesminister.

Regeringen presenterade det svenska stödet till Frankrike

Publicerad

Sverige lägger stor vikt vid EU som en solidarisk gemenskap. Vi har ett säkerhetspolitiskt intresse av att EU-fördragets artikel 42.7 och EU:s säkerhetspolitik som sådan är trovärdig. Det förutsätter att det bilaterala bistånd och stöd som Frankrike nu får blir trovärdigt och ändamålsenligt. Sverige kommer därför att göra sin del, vilket utrikesminister Margot Wallström och försvarsminister Peter Hultqvist redogjorde för vid en pressträff idag.

Utrikesministern och försvarsministern vid dagens pressträff.
Utrikesministern och försvarsministern vid dagens pressträff. Foto: Martina Huber, Regeringskansliet

Som uppföljning av Frankrikes begäran enligt artikel 42.7 i EU-fördraget och ytterligare stöd i kampen mot ISIL har därför en grundlig inventering om möjliga svenska bidrag gjorts. Utgångspunkten för detta är att det ska vara efterfrågat, ändamålsenligt, effektivt, trovärdigt, hållbart över tid, folkrättsenligt, baserat på en riskanalys samt bygga på en bred enighet och tillgängliga svenska resurser, både personalmässigt och finansiellt.

Sverige kan i ett första paket erbjuda följande:

  • 50-100 SAC-timmar (strategisk flygtransport) ställs till Frankrikes förfogande.
  • Taktisk flygtransport (1 TP84) för insats i MINUSMA inom ramen för en nordisk rotation.
  • Ett par stabsofficerare till FN-ledda insatser.
  • Ett förstärkt svenskt bidrag till EUTM Mali undersöks, om möjligt i samarbete med andra.
  • En förfrågan avseende stöd med materiel handläggs enligt särskild beslutsordning.

Till detta kommer det svenska militära utbildningsbidraget om 35 personer som finns på plats i norra Irak sedan i augusti 2015 och kommer om riksdagen godkänner fortsatt finns på plats under 2016. I det svenska bidraget ingår även personal placerad i staber i Bagdad och Erbil. I Mali deltar Sverige i MINUSMA med 250 personer Det nuvarande mandatet sträcker sig fram till sista juni 2016. En förlängning av det svenska bidraget förutses till och med juni 2017. Sverige har idag 10 personer på plats i EUTM Mali och har beslutat att fortsatt bidra med två stabsofficerare i EUMAM i Centralafrikanska republiken.

Under våren 2016 bör förutsättningarna för ytterligare svenskt stöd undersökas fortlöpande, utifrån de behov som finns och uppkommer inom anti-ISIL koalitionen samt utifrån vad andra länder bidrar med, liksom i enlighet med de ovan nämnda kriterierna. En utvärdering ska sedan ske hösten 2016.

Därutöver bidrar Sverige genom ett omfattande humanitärt stöd samt utvecklingssamarbete. Sveriges humanitära stöd till Syrien uppgår till 1,9 miljarder kronor sedan 2011 och under 2015 uppgick det till 577 miljoner kronor. Därutöver bidrar Sverige med 16 miljoner kronor till Syria Recovery Trust Fund som förser befolkningen i oppositionskontrollerade områden. Dessutom ges stöd till Birgitta Holst Alanis facilitatorroll i arbetsgruppen the Intra-Syrian Contact Group for the Continuity of Public Services, Reconstruction and Development och oppositionens ansträngningar att ena sig och delta i FN-processen stöds genom det särskilda sändebudet Niklas Kebbon. Dessutom verkar Sverige för att stärka kvinnors inflytande i de FN-ledda förhandlingarna

Sverige har sedan 2014 gett mer än 300 miljoner kronor i humanitärt stöd till Irak, utöver stort svenskt icke-öronmärkt kärnstöd till FN och andra internationella organisationer, vilket sammantaget gör Sverige till en av de största bilaterala givarna till regionen. Utvecklingssamarbetet förlängs med 40 miljoner kronor under 2016 för kapacitetsuppbyggnad av central och lokal förvaltning i Irak. Sverige bidrar dessutom med 4 miljoner USD till UNDP-fonden för stabilisering (ca 32 miljoner kronor). Därutöver undersöks möjligheter till stöd för att stärka rättsstaten och säkerhetssektorn i Irak, och för att bidra till landets långsiktiga stabilisering.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon utrikesminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon utrikesminister.