Sven-Erik Bucht har entledigats, Landsbygdsminister

-

Innehållet publicerades under perioden

-
Artikel från Näringsdepartementet

Satsning på jämställdhet för hållbar tillväxt i Sveriges regioner

Publicerad

Den 10 december 2015 fattade regeringen beslut om att Tillväxtverket ska utveckla arbetet för jämställd regional tillväxt bland annat genom samordning, stöd och lärande riktat till Sveriges regioner. Tillväxtverket ska avsätta 36 miljoner kronor per år under perioden 2016–2018. Medel ska bland annat fördelas till aktörer med regionalt utvecklingsansvar för deras arbete inom området jämställd regional tillväxt.

Satsningen ska leda till hållbara resultat genom att jämställdhet integreras i ordinarie verksamhet, till exempel i beslutsprocesser, arbetssätt och rutiner. Det är en fortsättning på arbetet med regionala handlingsplaner för jämställd regional tillväxt 2012-2014.

- Jämställdhet är en förutsättning för hållbar regional tillväxt, bland annat genom stärkt innovationsförmåga och ökad attraktivitet i Sveriges regioner. Med detta beslut stärker regeringen det arbete som bedrivs regionalt för att uppnå en hållbar tillväxt i alla delar av landet, säger Sven-Erik Bucht.

Målet med jämställdhet i det regionala tillväxtarbetet är att kvinnor och män ska ha samma förutsättningar att nå inflytande i det regionala tillväxtarbetet och på likvärdiga villkor få tillgång till de resurser som finns för regionala satsningar på hållbar tillväxt.

- Arbetet för en jämställd regional tillväxt är långsiktigt och än finns mycket kvar att göra för att uppnå detta mål, säger Sven-Erik Bucht.

I den nyligen beslutade Nationella strategin för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft 2015-2020 lyfter regeringen fram jämställd regional tillväxt som ett viktigt verktyg för en hållbar regional tillväxt, bland annat genom ett systematiskt ledningsarbete, kartläggningar och synliggörande av regionala skillnader mellan kvinnor och män samt insatser för kvinnors företagande.

Regeringen arbetar på bred front för att stärka jämställdheten i Sverige så att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. Inom ramen för den regionala tillväxtpolitiken har regeringen tidigare i år fattat beslut om nya stödförordningar för de regionala företagsstöden. Ett viktigt syfte var att stöden i större utsträckning ska kunna nå kvinnor samt kvinnor och män med utländsk bakgrund.