Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var han landsbygdsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var han landsbygdsminister.

Sverige skriver under initiativ för hållbart jord- och skogsbruk på klimatmötet i Paris

Publicerad

I dag står skogen och jordbruket i centrum på klimatmötet COP21. Regeringen väljer att ställa sig bakom två initiativ. Det ena handlar om att minska avskogningen, restaurera utarmade skogar och stärka lokalbefolkningars rättigheter till att hållbart bruka skogen de lever och verkar i. Det andra syftar till att förbättra jordbruksmarkens potential för att bidra till livsmedelsproduktion och klimatarbete.

Bild på Veronika Wand-Danielsson, Stéphane Le Foll, José Graziano da Silva, Kung Carl XVI Gustaf, Maria Helena Semedo under COP 21
Från vänster: Veronika Wand-Danielsson, Stéphane Le Foll, José Graziano da Silva, Kung Carl XVI Gustaf och Maria Helena Semedo. Foto: Svenska Ambassaden i Paris

Inom ramen för den så kallade Lima-Paris Action Agenda skriver Sverige idag under två initiativ om skogs- och jordbruk: ”New York Forest Declaration” och ”4 promille - mark för tryggad livsmedelsförsörjning och klimat”.H.M. Konung Carl XVI Gustaf deltar vid högnivådiskussionerna på plats i Paris.

Deklarationen om skogsbruk, New York Forest Declaration, har tre fokus:

  • att minska den globala avskogningen (vilket även är en del i de globala hållbarhetsmålen SDG:s).
  • att restaurera de skogar som har blivit utarmade och avskogade.
  • att arbeta för en bra förvaltning av världens skogar, och att vi avsätter resurser för att stödja markrättigheter.

Vår förmåga att producera mat i framtiden beror till stor del på hur vi klarar av att bromsa klimatförändringarna och anpassa oss till ett förändrat klimat. Jord- och skogsbruket har i dagens globala samhälle en nyckelroll och är en viktig förutsättning för välfärd och utveckling. 70 procent av världens fattiga bor på landsbygden och majoriteten av dessa är beroende av jord- och skogsbruk för sin överlevnad.

Initiativet om jordbruk, 4 promille - mark för tryggad livsmedelsförsörjning och klimat, har som fokus att öka kolinlagringen i jordbruksmark, bland annat genom att:

  •  utveckla och stimulera till praktiska åtgärder som kan genomföras på lokal nivå och som gagnar växtodlare och djurhållare i sitt arbete.
  • uppmuntra till samverkan och till utbyte av kunskaper och erfarenheter mellan olika aktörer.

Med en ökande befolkning i världen behöver Sverige ett starkt och konkurrenskraftigt jord- och skogsbruk som kan förse oss med mat och biomassa som är producerad på ett klimatsmart och hållbart sätt. Jord- och skogsbruket spelar en viktig roll i vår egen omställning till en biobaserad ekonomi och möjliggör att vi når regeringens vision om ett fossilfritt samhälle. Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht är mycket nöjd att Sverige ställer sig bakom de två initiativen som presenteras i Paris idag och säger:

- Det är mycket bra och relevant att jordbruket och skogen lyfts fram vid klimattoppmötet i Paris. Ett nytt globalt klimatavtal är viktigt för att sätta den långsiktiga kursen och driva på en klimatomställning i hela världen. Sverige visar ledarskap genom handling. Vår skog gör stor klimatnytta och ska leda oss mot ett fossilfritt samhälle och en växande bioekonomi.

70 procent av Sverige är täckt av skog. Skogen gör stor klimatnytta genom att ersätta fossil energi och energikrävande material, samtidigt som vi upprätthåller en hög kolinlagring och värnar om den biologiska mångfalden i skogslandskapet.

- Globalt står vi inför ett tufft arbete med att både öka produktiviteten, resurseffektiviteten och resursanvändningen för att mätta och försörja en växande befolkning. Trycket på naturresurser ökar samtidigt som vi snabbt ska ställa om jord- och skogsbruket och anpassa det till ett nytt klimat. För att klara detta är det viktigt att satsa på forskning, kunskapsuppbyggnad, effektiviseringar och internationellt samarbete både inom jord- och skogsbruk, säger landsbygdsminister Sven-Erik Bucht.

Sida stöder nu med 100 miljoner kronor skapandet av en ny global fond med syfte att säkra lokala mark- och naturresursrättigheter bland ursprungsfolk och andra befolkningsgrupper i skogens närhet. Den nya fonden heter The International Land and Forest Tenure Facility.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var han landsbygdsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var han landsbygdsminister.