Utvidgade extratjänster

Publicerad

I Vårändringsbudgeten för 2015 föreslog regeringen ökade resurser för att extratjänster i välfärden skulle införas för långtidsarbetslösa. Extratjänsterna kommer att tillsammans med andra insatser inom arbetsmarknadspolitiken, så som subventionerade anställningar, utbildning och praktik, bidra till att sysselsättningsfasen avvecklas successivt.

Vad innebär beslutet?

I Vårändringsbudgeten för 2015 föreslog regeringen ökade resurser för att extratjänster i välfärden skulle införas för långtidsarbetslösa. Extratjänsterna kommer att tillsammans med andra insatser inom arbetsmarknadspolitiken, så som subventionerade anställningar, utbildning och praktik, bidra till att sysselsättningsfasen avvecklas successivt.

Den 2 november 2015 infördes extratjänster för långtidsarbetslösa. Extratjänsterna omfattar i nuläget fyra områden där anställningar får göras inom:

1. hälso- och sjukvård enligt hälso- och sjukvårdslagen (1982:763),

2. verksamhet enligt skollagen (2010:800),

3. äldreomsorg enligt socialtjänstlagen (2001:453), eller

4. funktionshinderomsorg enligt socialtjänstlagen och lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade.

För att ytterligare stärka förutsättningarna för långtidsarbetslösa att ta del av extratjänster vidgas områdena ytterligare så att stöd även får beviljas för verksamhet hos myndigheter som utövar offentliga befogenheter.

Varför görs detta?

Mycket få deltagare i fas 3 i jobb- och utvecklingsgarantin går vidare till arbete. Den som står längst från arbetsmarknaden och har svårast att få jobb måste ges reella möjligheter att komma tillbaka till arbetslivet.

Vilka berörs av beslutet?

Deltagarna i jobb- och utvecklingsgarantin som har förbrukat 450 dagar med ersättning och befinner sig i dagens fas 3.

När träder beslutet i kraft?

Extratjänster infördes den 2 november 2015 och det utvidgade området för extratjänster den 1 feb 2016.