Ylva Johansson har entledigats, arbetsmarknadsminister

-

Innehållet publicerades under perioden

-

Åsa Regnér har entledigats, Barn-, äldre- och jämställdhetsminister

-

Viktigt att personer med funktionsnedsättning deltar aktivt i arbetet med mänskliga rättigheter

Publicerad

Åsa Regnér och Ylva Johansson mötte den 23 november funktionshindersdelegationen.
-Funktionshinderpolitiken är en viktig del av regeringens arbete med mänskliga rättigheter och när vi nu utvecklar den politiken ska det stödja och påskynda genomförandet av konventionen för mänskliga rättigheter. I det arbetet är en viktig förutsättning att personer med funktionsnedsättning ska vara aktivt involverade, säger Åsa Regnér

En kvinna i rosa kavaj och en kvinna i grön känning sitter ned vid sammanträdesbord.
Äldreminister Åsa Regnér och arbetsmarknadsminister Ylva Johansson mötte den 23 november funktionshindersdelegationen. -Andelen arbetsgivare som är beredda att anställa personer med funktionsnedsättning behöver öka, sa Ylva Johansson. Foto: Mats Bäckelin/regeringskansliet

Handikappersättning och vårdnadsbidrag

Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll hade fått förhinder och ersattes av Sanna Fransson, politiskt sakkunnig.

- En arbetsgrupp inom Regeringskansliet har gjort en översyn av regler och tillämpning av socialförsäkringsförmånerna handikapp­ersättning och vårdbidrag. Målet för översynen har varit att skapa ett mer sammanhållet system för ersättning till perso­ner med funktionsnedsättning. Arbetsgruppen har tidigare lämnat förslag i promemorian Ett reformerat bilstöd. En departementsskrivelse (Ds) skickades ut på remiss den 23 november. Den Ds som remitteras behandlar de två återstå­ende stödformerna; handikappersättning och vårdbidrag. Ds:en är på remiss till den 29 februari 2016, berättade Sanna Fransson.

Kunskapsunderlag och metodstöd för särskilt utformat föräldraskapsstöd

Åsa Regnér berättade bland annat om regeringens uppdrag till Socialstyrelsen att ta fram kunskapsunderlag och metodstöd för särskilt utformat föräldraskapsstöd för bättre samordning av insatser för flickor och pojkar med funktionsnedsättning.

Rekommendationer från Kommittén om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Funktionshindersdelegationen informerades om regeringens arbete med rekommendationerna från Kommittén för rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Rekommendationerna hanteras inom ramen för utformningen av den framtida funktionshinderspolitiken och används som underlag i arbetet med att ta fram nya mål och en ny struktur för genomförandet av funktionshinderspolitiken i en strategi som ska ersätta den nuvarande efter 2016.

Uppdrag till Myndigheten för delaktighet (MFD) om den nya funktionshinderspolitiken

För att konkretisera arbetet med en ny funktionshinderspolitik och överväga rekommendationerna från Kommittén tillsammans med de nationella politiska prioriteringarna har regeringen i år uppdragit åt MFD att föreslå hur genomförandet och uppföljningen av funktionshinderspolitiken kan bli mer effektiv och systematisk.

MFD ska också ta fram ett förslag på inriktningen på arbetet inom funktionshindersområdet framöver.

MFD och Diskrimineringsombudsmannen kommunicerar konventionen

Regeringen har också uppdragit åt MFD att tillsammans med Diskrimineringsombudsmannen (DO)  genomföra en kommunikationssatsning för att öka kunskapen och medvetandet om innehållet i konventionen.

Översyn av LSS och assistansersättningen

Det är angeläget att värna om LSS och assistansreformen. Men regeringen anser att det behövs en översyn. Regeringskansliet bereder nu direktiv för en sådan utredning.

Det finns skäl till att se över och analysera vad det är som gör att kostnaderna ökat så kraftigt. Men det handlar inte om att skära ned stödet så att assistansberättigade inte får det stöd de behöver. Assistansen måste få kosta men skattemedel ska gå till rätt saker.

Ytterligare åtgärder för att genomföra FN-konventionen i svensk lag

Regeringskansliet bereder nu direktiv till en utredning om Hjälpmedel, teknik och metoder för delaktighet och självbestämmande. Utredningen tar fasta på rätten att leva självständigt och att delta i samhället och om personlig rörlighet som bland annat ska underlätta tillgången för personer med funktionsnedsättning till hjälpmedel av kvalitet och andra former av assistens.

Regeringens fortsatta arbete

Personer med funktionsnedsättning ska ha möjlighet att verka i vardagen på lika villkor vad gäller delaktighet och tillgänglighet. Genom regeringens beslut om förberedelser för en ny funktionshinderspolitik fastslås att konventionen, rekommendationerna från kommittén och samrådet med funktionshindersrörelsen är grunden för arbetet framåt.

Arbetsmarknadspolitik för personer med funktionsnedsättning

Funktionshindersdelegationen brukar vid sina möten få träffa ytterligare ett statsråd förutom äldreministern. Vid mötet den 23 november var det arbetsmarknadsminister Ylva Johansson som var på besök.

-Framför allt behöver andelen arbetsgivare som är beredda att anställa personer med funktionsnedsättning öka. Detta gäller såväl privata som offentliga arbetsgivare. Hela den offentliga sektorn behöver ta ett större ansvar för att bidra till att arbets- och praktiktillfällen skapas. Staten och det offentliga Sverige ska vara ett föredöme.

-Praktikantprogrammet inom statliga myndigheter för arbetssökande med funktionsnedsättning borde kunna vara ett verksamt sätt att synliggöra att personer med funktionsnedsättning är en viktig arbetskraftsresurs. Samtidigt tillförs statsförvaltningen värdefulla kunskaper och erfarenheter. Tyvärr har dock utfallet av programmet varit långt under de förväntningar som den tidigare regeringen hade när det infördes.

-Regeringens bedömning är att statliga myndigheter bör ge fler personer möjlighet att delta i programmet. Regeringen kommer fortsatt att följa utvecklingen av praktikantprogrammet som kommer att drivas vidare. Om regeringen kan underlätta för att fler personer med funktionsnedsättning kan komma i arbete genom en praktikplats, så bör vi göra det, sa arbetsmarknadsminister Ylva Johansson.