Artikel från Socialdepartementet

18 nya myndigheter får uppdrag för jämställdhetsintegrering

Publicerad

Regeringens utvecklingsprogram för Jämställdhetsintegrering i staten (JiM) har utökats med ytterligare 18 myndigheter och en organisation och omfattar nu totalt 60 verksamheter.

Bland de nya myndigheterna återfinns bland annat Polismyndigheten, Ekonomistyrningsverket och Läkemedelsverket.

Syftet med JiM är att stärka och vidareutveckla jämställdhetsintegrering i statliga myndigheter så att verksamheten ännu bättre bidrar till att uppnå de jämställdhetspolitiska målen.

I uppdraget ingår att myndigheterna ska presentera en plan med mål och aktiviteter för hur myndigheten avser arbeta för att verksamheten ska bidra till att nå de jämställdhetspolitiska målen. Uppdraget sträcker sig till och med 2018.

Göteborgs universitet, Nationella sekretariatet för genusforskning, har fått i uppdrag att under 2015-2018 stötta berörda myndigheter samt sprida lärdomarna till fler myndigheter via webbportalen www.jamstall.nu.

Jämställdhetsminister Åsa Regnér bjuder in myndighetscheferna för de nya JiM-myndigheterna till ett samtal den 19 februari, om statsförvaltningens roll i jämställdhetspolitiskens genomförande.

Myndigheter som fått uppdrag om jämställdhetsintegrering i respektive myndighets regleringsbrev avseende budgetåret 2016:

 • Barnombudsmannen
 • Ekobrottsmyndigheten
 • Ekonomistyrningsverket
 • Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande
 • Försvarets materielverk
 • Inspektionen för socialförsäkringen
 • Konsumentverket
 • Kronofogdemyndigheten
 • Läkemedelsverket
 • Myndigheten för delaktighet
 • Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd
 • Polismyndigheten
 • Rättsmedicinalverket
 • Statistiska centralbyrån
 • Skolforskningsinstitutet
 • Specialpedagogiska skolmyndigheten
 • Totalförsvarets rekryteringsmyndighet
 • Tullverket

Organisation med myndighetsuppgifter som fått uppdrag om jämställdhetsintegrering i riktlinjer avseende 2016:

 • Folkbildningsrådet