Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Årsrapport sammanfattar det svenska ordförandeskapet i Nordefco

Publicerad

Sverige har under 2015 varit ordförande för det nordiska försvarssamarbetet Nordefco. Årsrapporten sammanfattar den verksamhet och konkreta steg som tagits under det svenska ordförandeskapet.

Arbetet i Nordefco under 2015 har varit inriktat på att nå fram till resultat inom flera områden, såsom strategisk dialog, utbildning och övning, internationella operationer, förmågeutveckling och materielsamarbete.

- Vi har haft en ambition att arbeta nära den militära nivån och har hämtat inspiration från den gemensamma vision för det nordiska samarbetet som de nordiska försvarsministrarna enades om 2013. Med utgångspunkt från denna tog Sverige fram handlingsplaner för att fördjupa samarbetet inom en rad områden, som exempelvis luftlägessamarbete, internationella insatser, alternativbaser och säker kommunikation, säger Peter Hultqvist.

Under det svenska ordförandeskapet 2015 har arbetet varit inriktat på att:

  • stärka den säkerhetspolitiska dialogen och koordineringen mellan de nordiska länderna på det säkerhets- och försvarspolitiska området,
  • öka informationsutbytet rörande incidenter i vårt närområde,
  • utveckla dialogen och informationsutbytet mellan de nordiska länderna gällande internationella insatser, bland annat genom att arrangera olika möten och seminarier för att utveckla samarbetsområdet, samt att
  • fördjupa samarbetet med de baltiska länderna.

Inom samarbetet med de baltiska länderna har Sverige, som ordförande i Nordefco, tillsammans med Litauen som är ordförande i det baltiska försvarssamarbetet (B3), lyft fram förslag på flera samarbetsområden. Vidare har arbetet med utveckla ett nordisk-baltisk kapacitetsuppbyggnadskoncept för internationella insatser fortsatt under året.

Sverige har också arbetat för att vidareutveckla övningsverksamheten i Norden, bland annat genom att utöka övningsområdet för Cross Border Training till att också inkludera Island samt genom att undersöka möjligheterna att etablera en avancerad nordisk flygövning (Northern Flag).

Sverige har aktivt under året bjudit in representanter från internationella organisationer för strategisk dialog om närområdet och förmågeutveckling. Bland annat deltog Natos Generalsekreterare Jens Stoltenberg vid Försvarsministermötet i höstas i Stockholm.

Ett samarbete som utvecklats

Det nordiska försvarssamarbetet är präglat av kontinuerlig utveckling, och har genom sin sammansättning av likasinnade länder har vi skapat ett effektivt samarbete för regional säkerhet, utveckling av förmågor och genomförande av insatser. De nordiska länderna samarbetar både på bredden och djupet rörande informationsutbyte, stärkandet av militär förmågeutveckling, träning och övning, gemensamma insatser och materielsamarbete.

- Genom vårt samarbete stärker vi den nordiska rösten på det internationella planet och våra möjligheter att möta utmaningar, säger Peter Hultqvist.

Det nordiska samarbetet har under senare år tagit stora steg framåt. Bland annat genom utvecklingen av Cross Border Training som tydligt visar på pragmatism och resultatfokus.

- Det nordiska försvarssamarbetet har blivit än viktigare mot bakgrund av den säkerhetspolitiska utvecklingen de senaste åren och är ett långsiktigt åtagande. Våra länder har både en möjlighet och ett ansvar att påverka utvecklingen i vårt närområde. Vi gör det genom ett ökat samarbete. Ett arbete som fortsätter under dansk ledning under 2016, säger Peter Hultqvist.