Innehållet publicerades under perioden

-
Artikel från Finansdepartementet

Europeiska planeringsterminen och momsfusk på Ekofin

Publicerad

När EU:s finansministrar möts till årets första ekonomiska och finansiella rådsmöte kommer främst genomförandet av bankunionen, den europeiska terminen 2016, bekämpning av momsbedrägerier samt kampen mot terrorismfinansiering att diskuteras. Finansminister Magdalena Andersson deltar i mötet som hålls i Bryssel fredag 15 januari.

Finansminister Magdalena Andersson
Finansminister Magdalena Andersson i samtal med Nederländernas finansminister Jeroen Dijsselbloem vid ett tidigare rådsmöte. Foto: Europeiska unionens råd

Bankunionen

Ekofinrådet ska få en lägesrapport om genomförandet av bankunionen med fokus på medlemsstaternas genomförande av krishanteringsdirektivet, upprättandet av den gemensamma resolutionsmekanismen och information om den gemensamma resolutionsmyndigheten.

Eventuellt kommer även kommissionen att informera om genomförandet av insättningsgarantidirektivet.

Krishanteringsdirektivet ska genomföras i alla EU:s medlemsstater. Sverige har nu genomfört detta och lagstiftningen träder i kraft den 1 februari i år.

Den europeiska terminen 2016

Ekofin ska anta rådsslutsatser om den årliga tillväxtöversikten och den årliga förvarningsmekanismen 2016. Därutöver ska rekommendationerna till euroområdet godkännas.

Regeringen välkomnar tillväxtöversikten och förvarningsrapporten och kan på ett övergripande plan ställa sig bakom de föreslagna rådsslutsatserna.

Bekämpning av momsbedrägerier i EU

Rådet kommer på initiativ av Tjeckien att diskutera omvänd skattskyldighet för moms. Det finns enligt EU:s momsdirektiv möjlighet att tillämpa omvänd skattskyldighet, det vill säga att köparen är skattskyldig för moms i stället för säljaren. Denna tillämpning gäller vissa varor och tjänster vilka är särskilt utsatta för momsbedrägerier.

Tjeckien har nu föreslagit att utökad omvänd skattskyldighet ska prövas i ett pilotprojekt, eller att momsdirektivet ska ändras så att det blir möjligt att i större utsträckning använda omvänd skattskyldighet.

Regeringen anser att det är angeläget att motverka momsbedrägerier. Omvänd skattskyldighet kan i vissa fall användas för att motverka bedrägerier. I Sverige tillämpas det på bland annat byggtjänster.

Regeringen stödjer däremot inte en generell omvänd skattskyldighet eftersom detta ökar den administrativa bördan för företagen, minskar förutsebarheten och strider mot principen att moms är en så kallad flerledsskatt.

Kampen mot terrorismfinansiering

På initiativ av Frankrike ska rådet följa upp kommissionens arbete med att ta fram förslag på åtgärder för att stärka det europeiska ramverket för bekämpning av finansiering av terrorism. Vid mötet kommer en avstämning av detta arbete att göras.

Några konkreta förslag har kommissionen ännu inte presenterat. Regeringen är positiv till att ytterligare insatser vidtas på området.

Producerat av EU-representationen

Kontakt

Sveriges ständiga representation till Europeiska unionen
Telefon +32 2 289 56 11
Besöksadress Square de Meeûs 30, 1000 Bryssel, Belgien
e-post till Sveriges ständiga representation till Europeiska unionen

Mer om mötet

Om Ekofin