Kristina Persson har entledigats, Minister för strategi och framtidsfrågor samt nordiskt samarbete

-

Nyanländas väg in på den svenska arbetsmarknaden

Nyanländas möjligheter till arbete är central för utvecklingen på svensk arbetsmarknad i framtiden. De senaste årtiondena har många människor av olika skäl invandrat till och etablerat sig i Sverige. Hur har deras väg in på arbetsmarknaden sett ut och vilka lärdomar kan vi dra för att förbättra etableringen på arbetsmarknaden i framtiden? Den 13 januari höll statsrådet Kristina Perssons analysgrupp Arbetet i framtiden ett kunskapsseminarium om de flyktingar som nu kommer och deras väg in på den svenska arbetsmarknaden.

På seminariet presenterades lokala perspektiv och lärdomar kring etablering på arbetsmarknaden från Malmö, Älvdalen och Gislaved. Analyser av de aktuella migrationsflödena och möjligheterna på den svenska arbetsmarknaden presenterades och diskuterades, bland annat i relation till de behov som den åldrande inrikes födda befolkningen kommer medföra på 10-15 års sikt.

Under seminariet visades en kortare film om validering av vardagserfarenheter för människor som kommer till Sverige med begränsad formell skolgång i bagaget. Den valideringsverksamhet som illustreras i filmen syftar till att synliggöra yrkesfärdigheter och kompetenser som förvärvats informellt i hemlandet för att underlätta inträde till arbete och planering av kompletterande utbildning här i Sverige.

Seminariet är en del av analysgruppens arbete med att undersöka vilka långsiktiga åtgärder som krävs för att underlätta inträdet på arbetsmarknaden med sikte på hög sysselsättning, låg arbetslöshet och minskade klyftor.

Följande personer medverkade som föredragshållare under seminariet:

Kristof Tamas, kanslichef Delmi

Irene Wennemo, statssekreterare i Arbetsmarknadsdepartementet

Joakim Ruist, fil. dr. nationalekonomi vid Göteborgs universitet

Olof Åslund, generaldirektör vid Institutet för arbetsmarknads- och utbildningpolitisk utvärdering (IFAU)

Luciano Astudillo, stabschef i Malmö kommun

Marie Johansson, kommunalråd, Gislaved

Anton Sjödell, integrationsansvarig, Gislaved

Peter Egardt, kommunalråd Älvdalen

Seminariet inleddes av Klas Eklund, en av ordförandena för analysgruppen Arbetet i framtiden, och modererades av Pia Jurvanen, Regeringskansliet.