Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var han utbildningsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon minister för högre utbildning och forskning.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 15 augusti 2016 var hon gymnasie- och kunskapslyftsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var han utbildningsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon minister för högre utbildning och forskning.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 15 augusti 2016 var hon gymnasie- och kunskapslyftsminister.

Utbildning för bättre etablering

Publicerad

Vid ett presseminarium den 11 januari 2016 gav statsråden vid Utbildningsdepartementet Gustav Fridolin, Helene Hellmark Knutsson och Aida Hadzialic en samlad bild av regeringens insatser och åtgärder inom utbildningsområdet med fokus på nyanlända.

Ladda ner:

Gustav Fridolin, Helene Hellmark Knutsson och Aida Hadzialic
Utbildningsminister Gustav Fridolin, minister för högre utbildning och forskning Helene Hellmark Knutsson och gymnasie- och kunskapslyftsminister Aida Hadzialic Foto: Mikael Lundgren/Regeringskansliet

För att möta det ökade antalet nyanlända elever genomför regeringen flera insatser för att skapa ett likvärdigt mottagande i hela landet. Betydande tillskott till landets kommuner, kartläggning av nyanländas kunskaper, investeringar för att säkra lärarförsörjningen och åtgärder för att ge möjlighet att lära sig svenska från dag ett, för att nämna några.

Likvärdigt mottagande

För att möta det ökade antalet nyanlända barn i skolan genomför regeringen flera insatser. För att skapa ett likvärdigt mottagande i hela landet för nyanlända i skolan har det, sedan årsskiftet, införts obligatorisk kartläggning av nyanlända elevers kunskaper. Statens skolverk kommer också att ge stöd till skolhuvudmännen, både i form av generella insatser för exempelvis kompetensutveckling samt riktade insatser till huvudmän som har särskilt behov av stöd. En snabbutredning, klar i januari, om nyanlända elevers utbildning har tillsatts och kommer bland annat lämna förslag om ökade möjligheter för friskolor att ta emot nyanlända elever.

För att skapa ett likvärdigt mottagande av nyanlända barn tillförs också ett betydande ekonomiskt tillskott till landets kommuner. Det ges 9.8 miljarder kronor till kommuner och landsting för bättre mottagande av asylsökande och nyanlända, 200 miljoner kronor tilldelas de kommuner som under förra året har tagit emot en stor andel asylsökande barn samtidigt höjer regeringen skolschablonen till kommunerna för asylsökande barn med 50 procent vilket är en satsning på totalt 393 miljoner.

Säkra lärarförsörjningen

En stor utmaning de kommande åren är lärarbristen. Den kommande femårsperioden väntas, enligt SCB, antalet barn och unga i skolålder, både inrikes och utrikes födda, att öka, vilket påverkar behovet av lärare kommande år. Regeringen har presenterat flera stora investeringar i läraryrket så som investeringar i lärarnas löner, satsningar på fler platser i en lärarutbildning med höjd kvalitet, på bättre fortbildningsmöjligheter och en bättre arbetsmiljö samt på fler vägar in i läraryrket. Arbetet fortsätter exempelvis genom den nationella samlingen för läraryrket där regeringen tillsammans med arbetsmarknadens parter löpande arbetar för att stärka läraryrket och säkra lärarförsörjningen.

Svenska från dag ett

Studieförbunden genomför i dag särskilda utbildningsinsatser till asylsökande och personer som beviljats uppehållstillstånd och bor kvar i anläggningsboende. Insatserna ska ge en meningsfull sysselsättning under asyltiden och underlätta för etablering i arbets- och samhällslivet för dem som beviljas uppehållstillstånd. Regeringen har avsatt 125 miljoner kronor under 2016.

Individanpassad sfi

I syfte att göra utbildningen i svenska för invandrare (sfi) mer individanpassad och få en mer effektiv vuxenutbildning har regeringen lagt fram en proposition som blev antagen förra året. Sfi kommer därmed att bli en del av kommunernas vuxenutbildning (komvux) och det ska bli lättare att kombinera sfi med annan utbildning, jobb eller praktik. Regeringen öronmärker även platser på yrkesvux för bland annat sfi-elever för att ytterligare stärka möjligheten att läsa språk och yrkesutbildning parallellt. Från och med 2016 avsätter regeringen även 100 miljoner kronor per år för ett sfi-paket som bland annat innehåller behörighetsgivande utbildning i svenska som andraspråk och insatser för att fler ska vilja bli sfi-lärare.

Fler åtgärder och insatser inom utbildningsområdet

Fler åtgärder och mer detaljerad beskrivning av regeringens insatser och åtgärder inom utbildningsområdet finns bifogat i presentationsmaterial och promemoria på denna webbsida.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var han utbildningsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon minister för högre utbildning och forskning.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 15 augusti 2016 var hon gymnasie- och kunskapslyftsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var han utbildningsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon minister för högre utbildning och forskning.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 15 augusti 2016 var hon gymnasie- och kunskapslyftsminister.

Genvägar