Förstärkt stöd och samordning viktigt i det lokala brottsförebyggande arbetet

Brottsförebyggande rådet (Brå) har lämnat förslag på hur förstärkt stöd och samordning av det lokala brottsförebyggande arbetet ska kunna utvecklas. Tisdagen den 9 februari bjöd Justitiedepartementet in representanter från kommuner, länsstyrelser och myndigheter för att ta del av deras synpunkter på förslagen.

 • Krister Sandqvist från Polismyndigheten

  Krister Sandqvist från Polismyndigheten berättade att de jobbar nära tillsammans med andra med brottsförebyggande frågor.

  Foto: Regeringskansliet

 • Lena Bäcker från Kronofogdemyndigheten

  Lena Bäcker från Kronofogdemyndigheten jobbar mycket mot organiserad brottslighet och välkomnar ett långsiktigt arbete med brottsförebyggande frågor

  Foto: Regeringskansliet

 • Lars Lustig från Länsstyrelsen i Västerbotten och Paula Grinde från Länsstyrelsen i Uppsala

  Lars Lustig från Länsstyrelsen i Västerbotten och Paula Grinde från Länsstyrelsen i Uppsala berättade om deras synpunkter från ett regionalt perspektiv

  Foto: Regeringskansliet

 • Robin Olsson från Karlstad

  Robin Olsson från Karlstad berättade om deras synpunkter på det lokala arbetet

  Foto: Regeringskansliet

Brå föreslår i sin rapport tre åtgärder för att förstärka stödet till det lokala brottsförebyggande arbetet. Det handlar om att inrätta en nationell stöd- och samordningsfunktion på Brå, att utse en särskild samordnare för att höja frågans prioritet och skapa förutsättningar för utveckling, och att inrätta regionala samordnare vid länsstyrelserna.

Strukturer som fungerar i hela landet

Diskussionerna på hearingen handlade om hur arbetet ska gå till i framtiden och hur de olika aktörerna ser på hur man kan få till en struktur som fungerar både nationellt, regionalt och lokalt.

Under mötet framkom det att det finns ett stort behov av att utveckla det lokala brottsförebyggande arbetet och att det är viktigt att hitta metoder för att kunna utvärdera verksamheten. En utmaning är att det ser så olika ut i olika regioner och kommuner och att det kan vara svårt att få gehör för de brottsförebyggande frågorna i små kommuner.

Det framkom också att det finns behov att jobba mer kunskapsinriktat och att hitta nya innovativa lösningar på området för att kunna gå från strategier till operativt arbete. 

Nytt nationellt program för det brottsförebyggande arbetet

Brå:s rapport och aktörernas synpunkter utgör en del av regeringens arbete med att ta fram ett nytt nationellt program för det brottsförebyggande arbetet. Programmet kommer att omfatta en rad områden och involvera stora delar av regeringen. I arbetet ingår att ta del av erfarenheter och synpunkter från många andra aktörer i samhället. Regeringen satsar också 15 miljoner kronor årligen för att förstärka samverkan mellan olika aktörer och utveckla Brå:s pådrivande roll i det brottsförebyggande arbetet.

Brå föreslår förstärkt stöd och samordning av det brottsförebyggande arbetet

Brå redovisade 30 november 2015 ett förslag till hur det förstärkta stödet i det lokala brottsförebyggande arbetet kan se ut och samordnas. Brå bedömer i sin redovisning att det finns behov av att höja lägstanivån om grunderna i det kunskapsbaserade brottsförebyggande arbetet och att arbeta mer med utveckling och innovation. Det är också viktigt att frågorna prioriteras och samordningen förbättras.