Ardalan Shekarabi har bytt ansvarsområde, civilminister

-

Innehållet publicerades under perioden

-

Åsa Regnér har entledigats, Barn-, äldre- och jämställdhetsminister

-
Artikel från Socialdepartementet

Kvalitetshöjning i kärnverksamheten för jämställdhetsintegrerade myndigheter

Publicerad

Regeringens utvecklingsprogram för Jämställdhetsintegrering i staten (JiM), har utökats med ytterligare 18 myndigheter och en organisation, och omfattar nu totalt 60 verksamheter. Jämställdhetsministern träffade nyligen generaldirektörer från de nytillkomna myndigheterna tillsammans med några av de generaldirektörer som sedan tidigare arbetar med JiM – för kunskapsspridning, erfarenhetsutbyte och dialog.

 • Jämställdhetsminister Åsa Regnér tillsammans med generaldirektörer för JiM-myndigheter

  Regeringens utvecklingsprogram för Jämställdhetsintegrering i staten (JiM), har 2016 utökats med ytterligare 18 myndigheter och en organisation, och omfattar totalt 59 verksamheter. Jämställdhetsministern träffade i februari generaldirektörer från de nytillkomna myndigheterna tillsammans med några av de generaldirektörer som sedan tidigare arbetar med JiM – för kunskapsspridning, erfarenhetsutbyte och dialog.

  Foto: Sören Andersson

 • Jämställdhetsminister Åsa Regnér

  - Jämställdhetsintegrering syftar till att påverka människors liv på riktigt så att kvinnor och män ges samma makt att forma samhället och sina egna liv. Ni har ett stort ansvar för det, säger jämställdhetsminister Åsa Regnér till de nytillkomna JiM-myndigheternas generaldirektörer.

  Foto: Sören Andersson

 • Peter Sandwall, generaldirektör vid Försvarsmakten vid JiM-möte

  Peter Sandwall, generaldirektör vid Försvarsmakten, berättar hur arbetet med jämställdhet har förbättrat möjligheterna att bedöma säkerhetsläget i krigshärdar: – Genom att skapa bättre kontakt med kvinnor får vi en annan och mer fullständig information om vad som händer i området än den som kontakt med enbart män ger. På så sätt får Försvarsmakten en bättre lägesuppfattning och löser sitt uppdrag bättre.

  Foto: Sören Andersson

 • Peter Sandwall, generaldirektör vid Försvarsmakten

  – Tänk på att lyfta fram verksamhetsnyttan. JiM-arbetet ska göra att kärnverksamheten blir bättre helt enkelt, och så har det blivit för Försvarsmakten, säger Peter Sandwall.

  Foto: Sören Andersson

 • Möte med JiM-myndigheter.

  Regerings utvecklingsprogram för Jämställdhetsintegrering i myndigheter (JiM) syftar till att stärka myndigheternas arbete med jämställdhetsintegrering.

  Foto: Sören Andersson

 • Jämställdhetsminister Åsa Regnér

  – Vi vet att myndigheter genom JiM-arbetet fått syn på ojämställdhet. Trots att verksamheten trott att den agerat utifrån ett jämställt perspektiv har oskäliga skillnader mellan könen visat sig, där besluten oftast missgynnat kvinnor, men i vissa fall även män, säger Åsa Regnér vid mötet med de nya JiM-myndigheterna.

  Foto: Sören Andersson

 • Rikspolischef Dan Eliasson, Polismyndigheten

  - Två av våra mest erfarna poliser i ledningsgruppen går nu en genderutbildning. De kommer att vara våra ”motorer” och ledningsgruppen kommer att vara styrgrupp. Det viktigaste för mig nu är att hitta lusten och motivationen hos medarbetarna. Att vi lyckas förmedla vilken skillnad detta gör när det gäller ökad trygghet och minskad brottslighet. Vi har underskattat kvinnors betydelse när det gäller att förebygga och bekämpa brottslighet, säger Dan Eliasson, Rikspolischef vid Polismyndigheten.

  Foto: Sören Andersson

 • Kristina Svartz, generaldirektör vid Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd

  - Våra frågor har stor bäring på jämställdhet, både ur barnperspektiv och vuxenperspektiv. För oss gäller det att få jämställdhetsperspektivet att samspela med barnets rättigheter och mångfald. Som liten myndighet, med 14 anställda, blir stödet från Nationella sekretariatet för genusforskning extra värdefullt, säger Kristina Svartz, generaldirektör vid Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd.

  Foto: Sören Andersson

 • Peter Sandwall, generaldirektör, Försvarsmakten

  – I början kanske man tänker att JiM-arbetet kan ledas av en HR-funktion eller motsvarande. Men då gör man ett misstag. Det krävs chefs- och ledarskap för JiM, säger Peter Sandwall, generaldirektör vid Försvarsmakten, som avslutar med uppmaningen att tänka långsiktigt utifrån att jämställdhetsintegreringen, likt annat förändringsarbete, kräver tid.

  Foto: Sören Andersson

 • Jämställdhetsminister Åsa Regnér

  – Vi tillsammans påverkar människors liv och gör skillnad och det är skillnad vi vill uppnå. Ni är experter på den verksamhet ni driver för de människor ni servar. Er verksamhet är till för kvinnor och män och inget annat. Vi kommer att titta noga på de rapporterna ni lämnat för att vi ska bli mer träffsäkra i politiken så att vi kan uppnå de jämställdhetspolitiska målen, säger jämställdhetsminister Åsa Regnér till generaldirektörerna för de nya JiM-myndigheterna.

  Foto: Sören Andersson

JiM fyller en viktig funktion för Sveriges feministiska regering när det gäller att stärka och utveckla jämställdhetsintegreringen. I JiM-uppdraget ingår att myndigheterna ska presentera en plan med mål och aktiviteter för hur myndigheten avser arbeta för att verksamheten ska bidra till att nå de jämställdhetspolitiska målen.

– Jämställdhetsintegrering syftar till att påverka människors liv på riktigt så att kvinnor och män ges samma makt att forma samhället och sina egna liv. Ni har ett stort ansvar för det, säger jämställdhetsminister Åsa Regnér till de nytillkomna JiM-myndigheternas generaldirektörer.

JiM-uppdragen synliggör oskäliga skillnader mellan kvinnor och män

Erfarenheter från tidigare JiM-uppdrag, visar att myndigheterna genom arbetet fått syn på oskäliga skillnader mellan könen. Av planer för jämställdhetsintegrering som lämnats till regeringen förra året, framkom exempel på att resurser fördelas ojämställt mellan kvinnor och män och att det finns verksamheter som bedrivs utifrån stereotypa föreställningar utifrån kön på ett sätt som missgynnar främst kvinnor inom ramen bland annat för myndighetsutövning. Jämställdhetsintegrering i myndigheter tar sikte på att identifiera och åtgärda dessa problem, och därmed inte bara öka jämställdheten utan även kvaliteten och träffsäkerheten i verksamheten.

– Vi vet att myndigheter genom JiM-arbetet fått syn på ojämställdhet. Trots att verksamheten trott att den agerat utifrån ett jämställt perspektiv har oskäliga skillnader mellan könen visat sig, där besluten oftast missgynnat kvinnor, men i vissa fall även män, säger Åsa Regnér.

Arbetet bidrar både till ökad jämställdhet och bättre kvalitet i kärnverksamheten

Med på mötet med de nya JiM-myndigheterna var också generaldirektörer med JiM-uppdrag sedan tidigare, som deltog för att dela med sig av sina erfarenheter. Peter Sandwall, generaldirektör på Försvarsmakten hade ett tydligt budskap:

– Tänk på att lyfta fram verksamhetsnyttan. JiM-arbetet ska göra att kärnverksamheten blir bättre helt enkelt, och så har det blivit för Försvarsmakten.

Som ett exempel nämner Peter Sandwall hur arbetet med jämställdhet har förbättrat möjligheterna att bedöma säkerhetsläget i krigshärdar.

– Genom att exempelvis skapa bättre kontakt med kvinnor får vi en annan och mer fullständig information om vad som händer i området än den som kontakt med enbart män ger. På så sätt får Försvarsmakten en bättre lägesuppfattning och löser sitt uppdrag bättre, säger Peter Sandwall.

Förankring och kunskap hos ledning en framgångsfaktor

Erfarenheter från tidigare arbete visar att de myndigheter som har flyttat fram positionerna vad gäller sitt jämställdhetsarbete i stor utsträckning är de myndigheter där ledningen har varit engagerad och prioriterat arbetet. I de fall som ledningen inte prioriterar arbetet tenderar det att sidoordnas och fokus läggs på andra insatser. Det är också något som Peter Sandwall poängterar. I Försvarsmakten får alla i ledningsgruppen en egen gender-coach under ett års tid.

– Att förankra arbetet hos chefer och i ledningsgruppen ger bra utväxling. Det är viktigt att ledningen visar att de menar allvar och prioriterar detta. Vi har dessutom valt att inte lägga dessa frågor separat, utanför ordinarie processer och det tror jag är ytterligare en framgångsnyckel. Det får inte bli sidodokument, eller utbildningar vid sidan om. Vi har integrerat jämställdhetsperspektivet i befintliga utbildningar och fokuserar på chefer och nya medarbetare.

Peter Sandwall nämner även vikten av att inte göra jämställdhetsintegreringen till enbart en personalpolitisk fråga, eftersom arbetet kräver ledning och styrning.

– I början kanske man tänker att JiM-arbetet kan ledas av en HR-funktion eller motsvarande. Men då gör man ett misstag. Det krävs chefs- och ledarskap för JiM, säger Peter Sandwall som avslutar med uppmaningen att tänka långsiktigt utifrån att jämställdhetsintegreringen, likt annat förändringsarbete, kräver tid.

Nationella sekretariatet för genusforskning erbjuder stöd

Gemensamt för de som deltog vid mötet, som hade tidigare erfarenheter av JiM-arbete var att de rekommenderade de nya myndigheterna att ta del i sitt uppdrag av det stöd som erbjuds av Nationella sekretariatet för genusforskning vid Göteborgs universitet. Lillemor Dahlgren från Nationella sekretariatet för genusforskning deltog på mötet, för att bidra med kunskap och konkreta råd. Hon berättade också att de märkt av ett stort internationellt intresse för Sveriges arbete med jämställdhetsintegrering i myndigheter, något som även Åsa Regnér lyfte. Ministern poängterade att hon anstränger sig för att lyfta myndigheternas arbete och bidra med konkreta exempel också i internationella sammanhang.

– Vi tillsammans påverkar människors liv och gör skillnad och det är skillnad vi vill uppnå. Ni är experter på den verksamhet ni driver för de människor ni servar. Er verksamhet är till för kvinnor och män och inget annat. Vi kommer att titta noga på de rapporterna ni lämnat för att vi ska bli mer träffsäkra i politiken så att vi kan uppnå de jämställdhetspolitiska målen, avslutar Åsa Regnér.

Fakta om JiM

Regerings utvecklingsprogram för Jämställdhetsintegrering i myndigheter (JiM) syftar till att stärka myndigheternas arbete med jämställdhetsintegrering. Utvecklingsprogrammet startade 2013 med 18 pilotmyndigheter och har sedan utökats till att idag omfatta 59 myndigheter och en organisation.

Råd från Nationella sekretariatet för genusforskning

Göteborgs universitet, Nationella sekretariatet för genusforskning har fått i uppdrag att under 2015-2018 stötta berörda myndigheter samt sprida lärdomarna till fler myndigheter. I uppdraget ingår att erbjuda stöd i planering och genomförande av myndigheternas utvecklingsarbete. Sekretariatet ska också samordna kompetenshöjande insatser, anordna forum för erfarenhetsutbyte mellan myndigheterna, identifiera och sprida lärande exempel samt sammanställa resultat av de berörda myndigheternas arbete.

• Uppfinn inte hjulet från början. Titta på vad ni eller andra redan har gjort. Ta del av forskning.

• Arbetet måste vara ledningsstyrt. Ledningen måste visa att detta är prioriterat och erbjuda kunskap, samordning och stöd.

• Identifiera problem och utvecklingsbehov i verksamheten innan ni bestämmer vilka aktiviteter ni ska genomföra.

• Prioritera det som är mest angeläget.

• Titta inte bara på representation och fastna i att räkna huvuden, sträva efter att förstå och förändra de bakomliggande mekanismerna.

• Dra slutsatser och agera! Det går inte att kartlägga bort jämställdheten.

• Det här handlar om kunskaper och inte åsikter. Vår myndighetsutövning ska baseras på kunskap.

• Förväxla inte jämställdhetsintegreringen med det lagstyrda diskrimineringsarbetet.

• Det handlar om verksamhetsutveckling. Identifiera och involvera nyckelpersoner.

• Alla kan inte göra allt, men var och en lägger sin pusselbit och vi kan göra mycket tillsammans.

• Fokusera på vad ni kan göra och inte på vad ni inte kan.

På webbsidan jämställ.nu finns fakta och nyheter om jämställdhet, liksom praktiska exempel och konkreta verktyg.