Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var han civilminister.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var han civilminister.

Artikel från Finansdepartementet

Offentlig sektor ska styras med tillit som utgångspunkt

Publicerad

Den offentliga förvaltningen har en central roll i utvecklingen av Sverige. En rättssäker och effektiv förvaltning stärker demokratin. En av de prioriterade frågorna för regeringen är att förbättra styrningen i den offentliga sektorn i syfte att skapa mer effektiva verksamheter samt större nytta för medborgarna.

I budgetpropositionen för 2016 aviserade regeringen att det behövs utvecklade former för styrning som balanserar behovet av kontroll med förtroende för medarbetarnas verksamhetsnära kunskap och erfarenhet.

– Vi vill se en utveckling av styrningen av offentlig sektor med tillit som utgångspunkt. Styrningen ska utvecklas i en riktning som innebär att medarbetarnas kunnande, erfarenhet och yrkesetik ska bli mer vägledande, säger civilminister Ardalan Shekarabi.

Mot bakgrund av regeringens aviserade ambitioner att utveckla den statliga styrningen har Statskontoret fått i uppdrag att kartlägga, analysera och i vissa delar lämna förslag avseende statens styrning av statlig respektive kommunal verksamhet.

Uppdraget i de delar som rör styrningen av statlig verksamhet handlar om hur administrativa krav kan minska, hur medarbetares kompetens bättre kan tas tillvara och hur statliga ledares kompetens bör utvecklas. Syftet är att stärka statsförvaltningen i dess förmåga att vara innovativ och samverkande. I uppdraget ingår även att lämna förslag om en mer sammanhållen styrning och ändamålsenlig samverkan. Statskontoret ska även analysera vilka förutsättningar som krävs för en styrning som kännetecknas av tillit och förtroende.

När det gäller den statliga styrningen av kommunal verksamhet ska Statskontoret kartlägga hur omfattande den statliga styrningen är och i dialog med enskilda kommuner och landsting analysera de samlade effekterna av styrningen. I uppdraget ingår även att lämna förslag på hur staten samlat, på en övergripande nivå, kan följa upp utvecklingen av den statliga styrningen av den kommunala sektorn.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var han civilminister.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var han civilminister.