Rättegång testad i europeisk patentdomstol

Torsdagen den 11 februari 2016 höll Justitiedepartementet, Sveriges advokatsamfund och Sveriges Domstolar en konferens om den nordisk-baltiska regionala avdelningen i den enhetliga europeiska patentdomstolen. Arbete pågår med att förbereda och inrätta den regionala avdelningen i Stockholm.

 • Catharina Espmark, statssekreterare hos justitie- och migrationsminister Morgan Johansson

  Catharina Espmark, statssekreterare hos justitie- och migrationsminister Morgan Johansson, hälsade alla välkomna. Hon gav en kort introduktion till den nordisk-baltiska regionala avdelningen.

  Foto: Regeringskansliet

 • Publik på konferens

  Konferensen i Rosenbad samlade ca 130 deltagare från en mängd olika organisationer och företag från tio olika länder.

  Foto: Regeringskansliet

 • Alexander Ramsay, Justitiedepartementet och ordförande i förberedandekommittén för den enhetliga patentdomstolen

  Alexander Ramsay, Justitiedepartementet och ordförande i förberedandekommittén för den enhetliga patentdomstolen, berättade om vad som återstår (t ex frågor om domstolsavgifter, it-system, rekrytering och löner) och vad som händer härnäst.

  Foto: Regeringskansliet

 • Kevin Mooney, ordförande i kommittén med ansvar för framtagandet av rättegångsreglerna

  Kevin Mooney, ordförande i kommittén med ansvar för framtagandet av rättegångsreglerna, berättade om det senaste (18:e) utkastet som antagits av förberedandekommittén och vilka frågor som återstår att lösa, bland annat avgifter. Han talade också om rekrytering av domare och om vikten av utbildning som behövs när domare från olika länder och traditioner ska samarbeta.

  Foto: Regeringskansliet

 • Louise Petrelius, Justitiedepartementet och Sveriges representant i förberedandekommittén för den enhetliga patentdomstolen

  Louise Petrelius, Justitiedepartementet och Sveriges representant i förberedandekommittén för den enhetliga patentdomstolen, talade om arbetet med att ta fram regler för domstolsavgifter och tak för ersättningsgilla kostnader.

  Foto: Regeringskansliet

 • Panel med medverkande i den fiktiva rättegången

  Medverkande i den fiktiva rättegången: Domarpanel: Lord Justice David Kitchin (Court of Appeal, Storbritannien), Tomas Norström (Stockholms tingsrätt), Kai Härmand (Ministry of Justice, Estland), Rune Näsman (f.d. patentråd vid Patentbesvärsrätten). Ombud: advokat Wendela Hårdemark (Sandart & Partners), patentombud Johan Wennborg (Kransell & Wennborg), advokat Magnus Dahlman (Setterwalls) och patentombud Mikkel Bender (COPA Copenhagen Patents). Domstolsexpert: Johan Örtenblad (Noréns Patentbyrå). Håkan Borgenhäll (Vinge) introducerade övningen med rättegången.

  Foto: Regeringskansliet

 • Medverkande i den fiktiva rättegången

  Wendela Hårdemark och Johan Wennborg representerande ”Omicron Devices GmbH” och mötte Magnus Dahlman och Mikkel Bender för ”Alpha Cardio Devices Corp.” (till höger i bild) i den fiktiva rättegången om patentintrång och ogiltighetstalan rörande medicinsk utrustning. Johan Örtenblad, sittande till vänster i panelen, var inkallad som domstolsexpert.

  Foto: Regeringskansliet

 • Konferenspublik i pausen

  Konferensen gav förstås också tillfällen att träffas och diskutera patentsystemet och andra frågor mellan presentationerna.

  Foto: Regeringskansliet

 • Domarna i den fiktiva rättegången: Lord Justice David Kitchin (Storbritannien), domare Tomas Norström (Sverige), domare Kai Härmand (Estland) och teknisk domare Rune Näsman (Sverige).

  Domarna i den fiktiva rättegången: teknisk domare Rune Näsman (Sverige), domare Kai Härmand (Estland), Lord Justice David Kitchin (Storbritannien) och domare Tomas Norström (Sverige). Efter en paus meddelande David Kitchin dom i målet: Yrkandet om patentintrång bifölls medan genkäromålet på ogiltighet ogillades. Med anledning av utgången i målet fick parterna stå sina egna rättegångskostnader.

  Foto: Regeringskansliet

Syftet med konferensen var dels att informera om det aktuella läget i genomförandearbetet av det enhetliga patentsystemet, dels att visa hur en rättegång i den regionala avdelningen kommer att gå till. Den fiktiva rättegången tog upp ett fall mellan två parter om patentintrång och ogiltighetstalan rörande viss medicinsk utrustning.

Konferensen invigdes av Catharina Espmark, statssekreterare hos justitie- och migrationsminister Morgan Johansson. Hon sa bland annat att den enhetliga patentdomstolen kommer att förenkla det rättsliga förfarandet, minska rättegångskostnader och förbättra rättssäkerheten. På grund av de positiva effekter som patentreformen förväntas ha på EU:s inre marknad prioriterar den svenska regeringen reformen och är aktiva i det förberedande arbetet.

Bland talarna fanns från Justitiedepartementet Alexander Ramsay, ordförande i enhetliga patentdomstolens förberedandekommitté, och Louise Petrelius, svensk representant i förberedandekommittén.

Kommittén siktar på att bli klar med förberedelserna till mitten av 2016. Om medlemsländerna gör det de ska och skyndar på sina ratifikationsprocesser så kan en provisorisk tillämpning av domstolsavtalet komma i gång redan i höst. Endast fyra länder till behöver ratificera domstolsavtalet för att det nya patentsystemet kan börja tillämpas.

Konferensen samlade ca 130 deltagare från en mängd olika organisationer och företag från tio olika länder. Moderator under konferensen var Stefan Johansson, Stockholms tingsrätt, och Carl Josefsson, Svea hovrätt, ledde den avslutande diskussionen och frågestunden. Övriga medverkande var bland andra Kevin Mooney, ordförande i kommittén som ansvarat för framtagandet av domstolens rättegångsregler, den brittiske domaren David Kitchin, samt de två svenska domarna från Stockholms tingsrätt Tomas Norström och Rune Näsman.

Enhetligt patentsystem under 2017

I början av 2017 ska det gå att få ett enhetligt patent som gäller i nästan hela EU. Samtidigt inrättas en gemensam patentdomstol i Europa, med regionala och lokala avdelningar i EU:s medlemsländer.

26 av EU:s 28 medlemsstater deltar i systemet. Polen har anslutit sig till patentskyddet, men inte undertecknat domstolsavtalet. Kroatien förväntas ansluta sig. Spanien har valt att stå utanför.

För att det enhetliga patentskyddet ska börja gälla krävs att domstolsavtalet träder i kraft. Det sker när tretton medlemsstater, däribland Tyskland, Storbritannien och Frankrike har ratificerat det. Hittills har nio länder, bland dem Frankrike, skrivit under. Under våren väntas fler länder ratificera avtalet.

Enhetlig patentdomstol med lokala och regionala avdelningar

Den enhetliga patentdomstolens första instans består av en central avdelning i Paris med underavdelningar i München och London samt lokala och regionala avdelningar i medlemsstaterna. Domstolens andra instans får sitt säte i Luxemburg.

Sverige, Estland, Lettland och Litauen inrättar en nordisk-baltisk regional avdelning i Stockholm med engelska som enda rättegångsspråk. Förberedelser pågår och sätet kommer att samlokaliseras med Stockholms tingsrätt. Finland och Danmark har valt att inrätta lokala finska respektive danska patentdomstolsavdelningar.