Regeringen föreslår att förlänga effektreserven

I propositionen Effektreserv 2020-2025 föreslår regeringen att förlänga lagen om effektreserv till 2025.

Det är viktigt att både företag och konsumenter i Sverige ska vara garanterade att få el levererad under årets alla dagar. I ett elsystem måste tillförseln av el vid varje tidpunkt vara lika stor som uttaget av el. Under mycket kalla vinterdagar kan det tillfälligt uppstå situationer då elanvändningen ser ut att överstiga produktionen av el. I dessa situationer räcker de planerade resurserna inte till, varför det då behövs reserver som kan aktiveras.

Tydligare krav på effektreserven

Effektreserven består av två delar: elproduktion samt avtal med företag om att tillfälligt reducera sin elanvändning. Effektreserven har tidigare bestått av produktionskällor som använder kol och olja. Därför föreslår regeringen att tydligare miljökrav ska ställas på de anläggningar som ska ingå i effektreserven framöver. Miljökraven kommer att regleras i en kommande förordning, som nu är ute på remiss.

Regeringen ställer också krav om att de resurser som ska ingå i effektreserven uppfyller de tekniska krav som den systemansvariga myndigheten, Svenska kraftnät, har på en effektreserv. Därför kommer det tas fram funktionskrav i upphandlingen. Det kan röra sig om starttider, uthållighet med mera.

Lagen förlängs till 2025

Förlängningen av lagen ska träda i kraft 1 juli 2016. Den upphandling som Svenska kraftnät gjort inför nästkommande vinter, 2016/2017 påverkas inte av förslaget. Lagen förlängs till den 31 december 2025. Energikommissionen har i sitt arbete ett fokus på energisystemet efter 2025. Av den anledningen förlängs lagen till just 2025. Propositionens innehåll överensstämmer med den lagrådsremiss som lämnades tidigare i februari.

Effektreserven har förlängts vid ett flertal tillfällen. Den utveckling av marknaden som man tidigare hoppats på, framförallt avseende kunders möjlighet att reagera på priser, har inte infriats. Därtill ser vi en stängning i förtid av fyra reaktorer.

Energikommissionens arbete

Den parlamentariska Energikommissionen ska ta fram underlag för en bred politisk överenskommelse om den långsiktiga energipolitiken. Energikommissionen kommer bland annat att diskutera frågan om marknaden eller staten ska sköta hanteringen vid effekttoppar. Framförallt rör det sig om den långsiktiga energiförsörjningen.