Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 till den 18 april 2016 var han bostads-, stadsutvecklings- och IT-minister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 till den 18 april 2016 var han bostads-, stadsutvecklings- och IT-minister.

Artikel från Näringsdepartementet

Digital förnyelse i fokus när rådet för digitaliseringen av offentliga Sverige möttes

Publicerad

Digital förnyelse – styrning och digital mognad var i fokus när rådet för digitaliseringen av det offentliga Sverige träffades på sitt andra möte den 15 mars. Rådet diskuterade hur målet om att nyttja digitaliseringens möjligheter kan nås genom att stärka en digital mognad i det offentliga Sverige. Som underlag fanns Ekonomistyrningsverkets rapport som lämnades till Näringsdepartementet samma dag.

  • Digital förnyelse diskuterades när Mehmet Kaplan ledde rådet för digitaliseringen av det offentliga Sverige

    Digital förnyelse diskuterades när Mehmet Kaplan ledde rådet för digitaliseringen av det offentliga Sverige

    Foto: Elima Mwinyipembe/Regeringskansliet

  • Mehmet Kaplan på rådet för digitaliseringen av det offentliga Sverige

    Mehmet Kaplan på rådet för digitaliseringen av det offentliga Sverige

    Foto: Elima Mwinyipembe/Regeringskansliet

Rådets uppgift är att bistå regeringen genom att vara ett forum för strategisk diskussion mellan regeringen och företrädare för myndigheter, kommuner och landsting. På rådsmöten lyfts strategiska frågor för att identifiera och diskutera utmaningar under genomförande av regeringens satsning på e-förvaltningen.

Rådets ledamöter var eniga kring Ekonomistyrningsverkets bild av digitaliseringen i det offentliga Sverige. Det finns ett behov av att ytterligare växla upp takten kring digitaliseringen. Diskussionen kretsade kring frågor kring utmaningar med det digitala gapet, som finns både mellan olika medborgare, företag och offentliga organisationer. Vissa ligger långt fram och andra hänger inte med. Det finns ett stort behov av att säkra den digitala kompetensen, och för det krävs både strategisk styrning och resurser.

En annan fråga som diskuterades på rådet var svårigheten att mäta effekter av digitaliseringen. Vissa nyttor uppstår hos andra myndigheter och andra uppstår på lite längre sikt. Men det krävs stora förändringar och investeringar för att vända den vikande trend som visas i internationella benchmarks. Hur kan vi skapa incitamentsstrukturer som främjar dessa investeringar?

- Regeringen kraftsamlar nu på digitaliseringsfrågorna och vi har en bred samsyn kring vad som är prioriterade frågor. Vi behöver bort från stuprören för att kunna modernisera det offentliga Sverige, säger it-minister Mehmet Kaplan som är rådets ordförande.

Mehmet Kaplan avslutade dagens möte med att konstatera att rådet ger betydelsefulla insikter och förslag på prioriteringar som är avgörande för att vi ska lyckas med våra mål om en enklare, öppnare och effektivare offentlig förvaltning.

Arbetet med att digitalt förnya det offentliga Sverige är en del i en större satsning på digitalisering. Regeringens mål för e-förvaltningspolitiken är att offentlig förvaltning ska bli enklare, öppnare och effektivare. Regeringen har därför beslutat om en fyraårig satsning på e-förvaltning 2014-2018, Digitalt först.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 till den 18 april 2016 var han bostads-, stadsutvecklings- och IT-minister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 till den 18 april 2016 var han bostads-, stadsutvecklings- och IT-minister.

Fakta om rådet

Regeringen har inrättat ett råd för digitaliseringen av det offentliga Sverige. Rådet består av 11 ledamöter som representerar myndigheter, kommuner och landsting. Ordförande för rådet är it-minister Mehmet Kaplan.

Rådet kommer att mötas fyra gånger per år. Minst en gång per år ska ett öppet råd hållas med en bredare krets av bland annat myndigheter, kommuner, politiska representanter, organisationer och it-branschen

Digitalt först för en förnyelse av det offentliga Sverige

Med digitalt först menar regeringen att:

– Myndigheter, kommuner och landsting sätter människan eller företaget i centrum när nya lösningar tas fram för att skapa en enklare vardag och ett öppnare samhälle.

– Digitala lösningar är ett förstahandsval, där det är möjligt och relevant. Genom smarta digitala lösningar tar vi bort onödig administration och frigör tid och resurser.

– En mer innovativ offentlig förvaltning använder resurser på ett smartare sätt och samverkar med både näringsliv, akademi och civilsamhälle.