Artikel från Socialdepartementet

JiM-myndigheter 2015-2018

Publicerad

Regeringen har utökat utvecklingsprogrammet JiM, Jämställdhetsintegering i myndigheter, till att omfatta ett 60-tal verksamheter. I uppdraget ingår att myndigheterna ska presentera en plan med mål och aktiviteter för hur myndigheten avser arbeta för att verksamheten ska bidra till att nå de jämställdhetspolitiska målen. Uppdraget stäcker sig till och med 2018.

Regeringen har utökat utvecklingsprogrammet JiM, Jämställdhetsintegering i myndigheter, till att omfatta ett 60-tal verksamheter. I uppdraget ingår att myndigheterna ska presentera en plan med mål och aktiviteter för hur myndigheten avser arbeta för att verksamheten ska bidra till att nå de jämställdhetspolitiska målen. Uppdraget stäcker sig till och med 2018.

Myndigheter som fått uppdrag om jämställdhetsintegrering i respektive myndighets regleringsbrev för budgetåret 2018:

 • Arbetsförmedlingen
 • Arbetsmiljöverket
 • Boverket
 • Brottsförebyggande rådet
 • Brottsoffermyndigheten
 • Centrala studiestödsnämnden
 • Diskrimineringsombudsmannen
 • Domstolsverket
 • Folke Bernadotteakademin
 • Folkhälsomyndigheten
 • Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd
 • Försvarsmakten
 • Försäkringskassan
 • Inspektionen för vård och omsorg
 • Konstnärsnämnden
 • Kriminalvården
 • Livsmedelsverket
 • Migrationsverket
 • Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
 • Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser
 • Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
 • Myndigheten för yrkeshögskolan
 • Pensionsmyndigheten
 • Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige
 • Sametinget
 • Skatteverket
 • Socialstyrelsen
 • Statens institutionsstyrelse
 • Statens konstråd
 • Statens kulturråd
 • Statens musikverk
 • Statens skolinspektion
 • Statens skolverk
 • Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (SIDA)
 • Tillväxtverket
 • Universitets- och högskolerådet
 • Universitetskanslersämbetet
 • Verket för innovationssystem
 • Vetenskapsrådet
 • Åklagarmyndigheten.

Myndigheter som fått uppdrag om jämställdhetsintegrering i respektive myndighets regleringsbrev avseende budgetåret 2018:

 • Barnombudsmannen
 • Ekobrottsmyndigheten
 • Ekonomistyrningsverket
 • Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande
 • Försvarets materielverk
 • Inspektionen för socialförsäkringen
 • Konsumentverket
 • Kronofogdemyndigheten
 • Läkemedelsverket
 • Myndigheten för delaktighet
 • Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd
 • Polismyndigheten
 • Rättsmedicinalverket
 • Statistiska centralbyrån
 • Skolforskningsinstitutet
 • Specialpedagogiska skolmyndigheten
 • Totalförsvarets rekryteringsmyndighet
 • Tullverket.

Organisation med myndighetsuppgifter som fått uppdrag om jämställdhetsintegrering i riktlinjer avseende 2018:

 • Folkbildningsrådet.