Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 5 februari 2021 och den 30 november 2021 var han miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 2 oktober 2019 och den 4 februari 2021 var han finansmarknads- och bostadsminister, biträdande finansminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 1 oktober 2019 var han finansmarknads- och konsument­minister, biträdande finansminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 5 februari 2021 och den 30 november 2021 var han miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 2 oktober 2019 och den 4 februari 2021 var han finansmarknads- och bostadsminister, biträdande finansminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 1 oktober 2019 var han finansmarknads- och konsument­minister, biträdande finansminister.

Artikel från Finansdepartementet

Amorteringskrav

Publicerad Uppdaterad

Från den 1 juni 2016 gäller Finansinspektionens föreskrifter om amortering av bolån.

- Den ökande skuldsättningen hos hushållen medför samhällsekonomiska risker. Det är en utveckling som oroar och som måste hanteras. Med ett amorteringskrav minskar vi riskerna förknippade med hushållens skuldsättning, säger finansmarknadsminister Per Bolund.

Ytterligare åtgärder kan diskuteras

Införandet av ett amorteringskrav är ett resultat av förhandlingar mellan regeringen, de borgerliga partierna och Vänsterpartiet. Parterna var överens om att ett amorteringskrav behövde införas för att dämpa hushållens skuldsättning.

Regeringen är beredd att ta fram och diskutera ytterligare åtgärder för att dämpa hushållens skuldsättning.

- Amorteringskravet är ett första steg, men jag vill gärna se ett paket av åtgärder som tillsammans dämpar hushållens skuldökning, säger finansmarknadsminister Per Bolund. Innan dess måste vi göra en noggrann analys av de olika åtgärderna och se hur de skulle påverka bostadsmarknaden, inte minst i storstäderna.

Finansinspektionens föreskrifter

Finansinspektionens föreskrifter om amortering av bolån, som infördes efter beslut om medgivande från regeringen, innebär i huvudsak att:

  • amorteringskravet ska omfatta nya bolån som överstiger 50 procent av en bostads värde.

  • nya bolån som överstiger 70 procent av bostadens värde ska amorteras med minst 2 procent av de totala bolånen per år och minst 1 procent av de totala bolånen per år när lånen uppgår till mellan 50 och 70 procent av bostadens värde.

  • värderingen av bostaden ska utgå från marknadsvärdet och omvärdering får som tidigast ske vart femte år eller vid avsevärda värdeförändringar som inte beror på den allmänna prisutvecklingen på bostadsmarknaden.

  • lån som lämnas mot säkerhet i nyproducerade bostäder får undantas under fem år för den första förvärvaren.

  • undantag får beviljas vid särskilda skäl, t.ex. vid arbetslöshet, sjukdom och dödsfall i familjen.

  • lån som lämnas mot säkerhet i lantbruksenheter får undantas.

Se länk till föreskrifterna i högerspalten.

Bakgrund process

9 februari 2016
Regeringen lämnar en proposition till riksdagen med förslag som i huvudsak innebär att långivare ska tillämpa villkor som bidrar till en sund amorteringskultur när de lämnar nya bolån. Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer förslås få meddela föreskrifter om amorteringskravet.

23 mars 2016
Riksdagen röstar igenom regeringens proposition om Amorteringskrav.

20 april 2016
Finansinspektionen presenterar slutligt förslag om föreskrifter gällande amorteringskrav för nya bolån.

1 maj 2016
Ändringarna i lagen och förordningen om bank- och finansieringsrörelse som ger Finansinspektionen ett förstärkt rättsligt stöd att meddela föreskrifter om amorteringskrav träder i kraft.

12 maj 2016
Enligt förordningen om bank- och finansieringsrörelse måste Finansinspektionen inhämta regeringens medgivande innan inspektionen kan besluta föreskrifter om amorteringskrav. Regeringen lämnar 12 maj medgivande till att Finansinspektionen beslutar föreskrifter enligt myndighetens förslag av den 20 april.

1 juni 2016
Föreskrifterna träder ikraft.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 5 februari 2021 och den 30 november 2021 var han miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 2 oktober 2019 och den 4 februari 2021 var han finansmarknads- och bostadsminister, biträdande finansminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 1 oktober 2019 var han finansmarknads- och konsument­minister, biträdande finansminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 5 februari 2021 och den 30 november 2021 var han miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 2 oktober 2019 och den 4 februari 2021 var han finansmarknads- och bostadsminister, biträdande finansminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 1 oktober 2019 var han finansmarknads- och konsument­minister, biträdande finansminister.