Artikel från Justitiedepartementet

Sverige beviljas bistånd från EU:s asyl-,migrations- och integrationsfond

Publicerad

Sverige har begärt och beviljats bistånd vid nödsituation från EU:s asyl-, migrations- och integrationsfond (AMIF). Migrationsverket har nu fått 35 miljoner euro för extra boendekostnader som uppkommit mellan den 1 dec 2015-15 mars 2016.

Sverige ansökte om bistånd vid nödsituation i november 2015 efter den stora inströmningen av asylsökande under hösten. Kommissionen har nu godkänt begäran. Uppdraget till Migrationsverket att ansöka om medel från AMIF var en av insatserna i flyktingöverenskommelsen mellan regeringen och de borgerliga partierna den 23 oktober 2015.

Regeringen fortsätter arbetet med att tillfullo utnyttja möjliga EU-fonder för Sverige att söka pengar ur och utesluter inte att ytterligare ansökan till AMIF fonden kan bli aktuellt om situationen så kräver.

Tillägg
En andra ansökan lämnades in den 9 maj 2016. KOM har den 11 maj 2017 beviljat stöd med 20 miljoner euro.

Överenskomna insatser med anledning av flyktingkrisen

Fakta AMIF

Asyl-, migrations- och integrationsfonden (AMIF) ska bidra till att säkerställa en långsiktigt hållbar migrationspolitik som värnar asylrätten och som inom ramen för den reglerade invandringen underlättar rörlighet. Migrationsverket är ansvarig myndighet för AMIF.