Åsa Romson har entledigats, Klimat- och miljöminister, vice statsminister

-

Sverige vill att amerikansk hummer listas som en främmande art

Sverige har nu formellt begärt att amerikansk hummer ska föras upp på EU:s lista över invasiva främmande arter. Den kan bära på smittsamma sjukdomar som kan sprida sig till europeisk hummer.

Fler än 30 amerikanska humrar har hittats i vattnet längs Västkusten. Om amerikansk hummer etablerar sig i Sverige, så innebär det ett hot mot den europeiska hummern som finns naturligt här. Amerikansk hummer kan bära på sjukdomar och parasiter som kan sprida sig till den europeiska hummern och medföra extremt hög dödlighet. Den kan även konkurrera om samma boplatser och föda. Det finns många skäl att lista hummern, menar klimat- och miljöminister Åsa Romson.

Att lista amerikansk hummer innebär ett importstopp av levande amerikansk hummer på EU-nivå, vilket är en kraftfull åtgärd för att hindra att arten sprids och därmed undvika negativa effekter på vår egen hummerart.

Bestånden av europeisk hummer i Norden är relativt små och känsliga. Den amerikanska hummern kan bilda hybrider med vår hummer, vilket kan leda till negativa genetiska effekter och på sikt hota den europeiska hummerns fortlevnad i Europa. Det finns också en risk för att sjukdomar och parasiter ska spridas till andra skaldjur än hummer, exempelvis krabbtaska och havskräfta.