Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon klimat- och miljöminister samt vice statsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon klimat- och miljöminister samt vice statsminister.

Artikel från Miljödepartementet

Utredning om effektivare ekologisk kompensation

Publicerad

Regeringen har gett Håkan Wåhlstedt i uppdrag att utreda förutsättningarna för en effektivare och mer konsekvent tillämpning av ekologisk kompensation.

Ekologisk kompensation är ett av många verktyg för att tillämpa principen om att förorenaren ska betala för miljöskador. Kompensationen motverkar förluster av biologisk mångfald och ekosystemtjänster till följd av exploateringar. De består normalt i att naturvärden åter- eller tillskapas och därefter förvaltas.

Krav på kompensation riktas i dag gentemot privata och offentliga aktörer, bland annat i samband med tillståndsgivning enligt miljöbalken. Kompensation kan också genomföras på frivillig basis, vilket sker i växande omfattning. Ekologisk kompensation tillämpas både för att bevara naturvärden och för att tillgodose andra intressen, bland annat viktiga ekosystemtjänster som fiske, rennäring, rekreations- och friluftslivsmöjligheter samt kulturmiljövärden.

Utredningen ska lämna förslag om hur man kan åstadkomma en effektivare och mer konsekvent tillämpning av ekologisk kompensation i samband med större exploatering och ingrepp i värdefulla mark- och vattenområden samt underlätta genomförandet av såväl frivilliga som obligatoriska kompensationsåtgärder. Utredningen kan bidra till ökad förutsägbarhet och effektivitet i tillståndsprocesserna, samtidigt som miljönyttan ökar.

Utredaren Håkan Wåhlstedt är ekonomie doktor i företagsekonomi med naturekonomisk inriktning. Han har en bakgrund bland annat som kommunpolitiker och landshövding i Västmanlands län. Utredningen ska redovisas senast den 1 mars 2017.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon klimat- och miljöminister samt vice statsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon klimat- och miljöminister samt vice statsminister.