Biståndsminister Isabella Lövin kallade till högnivåmöte för fred i Stockholm

Högnivåmötet i Stockholm förde samman högnivåpersoner från givarländer, sviktande och konfliktdrabbade länder samt det civila samhället. Mötet slog fast ländernas engagemang och politiska vilja att bekämpa fattigdom och konflikter genom ökat fokus på grundorsaker till sårbarhet och konflikt samt nödvändigheten att skapa ökad motståndskraft för de länder som står inför störst risk.

 • Biståndsminister Isabella Lövin och FN:s biträdande generalsekreterare Jan Eliasson.

  Biståndsminister Isabella Lövin och FN:s biträdande generalsekreterare Jan Eliasson.

  Foto: Matilda Häggblom/Regeringskansliet

 • Internationella Dialogens möte samlade världsledare i Stockholm för att diskutera säkerhet- och utvecklingsfrågor.

  Internationella Dialogens möte samlade världsledare i Stockholm för att diskutera säkerhet- och utvecklingsfrågor.

  Foto: Matilda Häggblom/Regeringskansliet

 • Biståndsministern under inledningsanförandet

  Biståndsminister Isabella Lövin inledningstalade på Stockholm Forum on Security and Development 2016.

  Foto: Kate Sullivan/Sipri

 • Panelsamtal under Stockholm Forum on Security and Development 2016

  Biståndsminister Isabella Lövin, FN:s biträdande generalsekreterare Jan Eliasson och Emilia Pires, särskilt sändebud för G7+ länderna deltog i ett panelsamtal under Stockholm Forum on Security and Development 2016.

  Foto: Kate Sullivan/Sipri

 • Biståndsminister på Stockholm Forum on Security and Development 2016

  Biståndsminister Isabella Lövin talade på Stockholm Forum on Security and Development 2016.

  Foto: Kate Sullivan/Sipri

Sedan FN:s milleniemål antogs år 2000 har världen i många avseenden blivit bättre. På global nivå uppnåddes målet om en halvering av fattigdomen. Omfattande vaccinationsprogram och förbättrad barn- och mödrahälsovård har resulterat i att barnadödligheten har mer än halverats och att mödradödligheten har minskat med 50 procent.

Trots dessa exempel på globala framsteg är fattigdomen fortfarande utbredd och djup på många håll. Ökade flyktingströmmar, våldsam extremism, ett ökat antal konflikter och klimatrelaterade katastrofer har på senare år förändrat det globala landskapet. Som en konsekvens har extrem fattigdom slagit rot i framförallt sviktande och konfliktdrabbade länder. För att nå de ambitiösa hållbara utvecklingsmålen i dessa länder krävs ett kollektivt åtagande för att få bukt med grundorsaker till konflikt.

Det är i denna kontext som den Internationella dialogen om freds- och statsbyggande under ledning av biståndsminister Isabella Lövin och Sierra Leones finansminister Kaifala Marah kallade till ett högnivåmöte i Stockholm den 5 april 2016.

Internationella dialogen

Den Internationella dialogen är ett unikt forum som samlar såväl givare som utvecklingsländer och det civila samhället för samtal om principerna inom New Deal (the New Deal for Engagement in Fragile States), ett nytt och bättre sätt att genom öppen diskussion, nytänkande och ömsesidigt ansvarstagande förändra och förbättra förhållandena för människor i sviktande och konfliktdrabbade länder.

New Deal är en samlad ansats till freds- och statsbyggande som inkluderar politikutformning, rättvise- och säkerhetsaspekter, offentliga tjänster och styrning av staters ekonomiska resurser vars främsta syfte är att leda till förändring på landnivå.

Isabella Lövin lyfte vikten av agerande i ljuset av åtaganden som gjordes under 2015:

"It's time to focus on conflict prevention and peacebuilding, to commit to inclusive peace processes and to invest the necessary political capital in international cooperation for peace; this is ultimately a matter of political will and pro-active leadership. I know that this transition is not easy, but utterly necessary."

Stockholmsdeklarationen

Stockholmsdeklarationen som antogs idag lyfte vikten av att implementera de Globala målen i Agenda 2030 för att uppnå hållbara och stabila samhällen.

Mötet öppnades av biståndsminister Isabella Lövin och Östtimors vice finansminister Helder Lopes.

FN:s biträdande generalsekreterare Jan Eliasson höll ett inledningsanförande. I anförandet fokuserade han bland annat på vikten av långsiktiga lösningar:

"We need to shift from short term reactive approaches to long term solutions."

Mötet följdes av invigningen av det årliga Stockholm Forum on Security and Development i gemensam regi av Utrikesdepartementet och Stockholm International Peace Research Institute (Sipri). Årets tema var "Leave no one behind: building resilience by 2030".