Bred uppslutning för Sverige tillsammans

Sverige tillsammans är en nationell samling initierad av statsministern med syfte att skapa bättre förutsättningar för nyanlända som kommer till Sverige. På regeringens uppdrag har länsstyrelserna under våren 2016 arrangerat 17 regionala konferenser över hela landet, från Malmö i söder till Luleå i norr. Syftet med konferenserna har varit att diskutera utmaningar och möjligheter för nyanländas etablering.

Statssekreterare Erik Nilsson om Sverige tillsammans

Den 1 april ägde den sista Sverige tillsammans-konferensen rum i Luleå. Totalt har länsstyrelserna arrangerat 17 konferenser om nyanländas mottagande och etablering under våren. De allra flesta kommuner, 261 av 290, och samtliga landsting har varit representerade. Totalt har omkring 2 200 personer deltagit på konferenserna.

Positiva kontakter och samtal

Statssekreterare Erik Nilsson har deltagit på samtliga av konferenserna för att presentera regeringens politik när det gäller nyanländas mottagande och etablering inom områdena arbetsmarknad, utbildning, boende och hälsa.

– Det har varit fantastiskt roligt att åka runt i landet och träffa människor som jobbar i kommuner, landsting och föreningslivet, och som verkligen har arbetat hårt för att de flyktingar som har kommit ska känna sig välkomna och få en bra start i sitt nya land.

– Konferenserna har gett mig en väldigt bra förståelse och inblick i hur situationen ser ut när det gäller flyktingmottagandet och etableringen av nyanlända runt om i landet. Vi har haft oerhört många positiva kontakter och samtal under dessa resor.

Under konferenserna har representanter för de nationella myndigheterna Migrationsverket, Arbetsförmedlingen, Skolverket, Boverket, Socialstyrelsen och IVO (Inspektionen för vård och omsorg) presenterat de resurser och förutsättningar som myndigheterna erbjuder kommuner och landsting i form av statliga ersättningar, regelverk och stödinsatser. Exempelvis har Skolverket informerat om sin upplysningstjänst på telefon och om sin särskilt framtagna webbplats om den svenska skolan som finns på många olika språk. Boverket berättade om sin prognos över bostadsbehovet de kommande åren, men även om vilket stöd myndigheten kan ge till kommunerna. Arbetsförmedlingen har belyst de regionala arbetsmarknadsförutsättningarna och hur myndigheten arbetar med etableringen av nyanlända.

Regional vinkel

Varje konferens har varit anpassad utifrån de utmaningar som präglar den aktuella regionen. Under ett antal seminarier har mer djupgående diskussioner förts kring den regionala arbetsmarknaden, bostadssituationen i länet, utbildningsfrågor och även hälsoaspekten för de asylsökande och nyanlända. Kommunerna har även haft möjlighet att lämna medskick till regeringen och många kommuner tog då upp den stora utmaningen med personal- och lokalbrist i skolorna. Nyanlända med lärarbakgrund är en viktig resurs när det gäller att säkra tillgången på erfaren personal. Flera kommuner har också betonat vikten av att utveckla tidiga insatser för asylsökande, så att väntetiden används på ett meningsfullt sätt. Att få alla asylsökande att genomgå en hälsoundersökning är ytterligare en utmaning. På många orter jobbar man framgångsrikt med uppsökande verksamhet för att klara detta.

– Flyktingsituationen har byggt upp helt nya samarbeten mellan kommuner och stat och mellan kommuner och föreningsliv. Dessa samarbeten måste vi hålla i nu, även om läget inte är lika akut som under hösten, kommenterar statssekreterare Erik Nilsson.

– Konferenserna har gett oss en hel del kunskaper som vi tar med oss i det fortsatta arbetet i Regeringskansliet, fortsätter Erik Nilsson.

Senast den 30 september 2016 ska länsstyrelsen ha redovisat uppdraget gällande de regionala konferenserna till Regeringskansliet.

Regeringsuppdrag: Uppdrag till länsstyrelserna att arrangera regionala konferenser om mottagande av asylsökande och nyanlända och nyanländas etablering

Sverige tillsammans

Sverige tillsammans är en nationell samling initierad av statsministern med syfte att skapa bättre förutsättningar för nyanlända som kommer till Sverige. Länsstyrelserna har på regeringens uppdrag arrangerat regionala konferenser över hela landet med syfte att diskutera utmaningar och möjligheter för nyanländas etablering. Under 2017 genomförs en uppföljning av satsningen.

Boverket

Stödtelefon: 0455-353 149
E-post: flyktingsituationen(a)boverket.se

IVO (Inspektionen för vård och omsorg)

Sveriges kommuner och landsting