”Det är ytterst allvarligt när journalister begränsas i sitt uppdrag på grund av hot och hat.”

Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke bjöd den 20 april in representanter från olika medieföretag och branschorganisationer för att samtala kring hot och hat som riktas mot journalister och redaktioner. Några av de inbjudna var Sveriges Radios vd Cilla Benkö, Hanna Stjärne, vd hos SVT, Jeanette Gustafsdotter, vd hos Tidningsutgivarna och Journalistförbundets ordförande Jonas Nordling.

Alice Bah Kuhnke talar och hälsar välkomna.
Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke bjöd in till samtal kring hot och hat som riktas mot journalister. Foto: Marianne Andersson/Regeringskansliet

Många upplever att situationen har under de senare åren blivit värre. Detta vittnade deltagarna på mötet om. I Utgivarnas rapport ”Därför hotas medier och medarbetare” från 2015, uppger två tredjedelar av de tillfrågade mediecheferna att hotbilden mot redaktionerna har förstärkts under de senaste fem åren.

En av tre journalister har utsatts

Enligt SOM-institutets J-panel från 2013 hade en tredjedel av journalisterna utsatts för hot de senaste tolv månaderna. Enligt Journalistförbundets enkätundersökning från 2014 uppger en fjärdedel att de i någon grad undvikit att skriva om ämnen som en följd av olika slag av påtryckningar.

- Vi är många som upplever att samtalsklimatet har hårdnat och vissa demokratibärande grupper i samhället är särskilt utsatta. Journalister är en av dessa. Det är ytterst allvarligt när journalister begränsas i sitt uppdrag på grund av hot och hat. Det har inte funnits någon tydlig handlingsplan kring hur vi ska kunna förebygga detta från politikens sida. Detta faktum har också uppmärksammats internationellt, av bland annat UNESCO, som uppmanat länder att ta fram nationella handlingsplaner, sa Alice Bah Kuhnke.

Regeringen kommer med handlingsplan

Regeringen kommer nu att ta fram en handlingsplan för att värna det demokratiska samtalet mot hot och hat som ska presenteras under 2017. Medieföretagen och representanter för journalistkåren är viktiga aktörer som kultur- och demokratiministern lyssnar in i förarbetet med handlingsplanen.  Handlingsplanen kommer att bestå av dels riktade åtgärder mot vissa utsatta aktörer som spelar en central roll i det offentliga samtalet, men också av breda förebyggande åtgärder för att minska utsattheten i det offentliga rummet.

Många satsningar för att förebygga utsattheten hos journalister genomförs redan idag. Till exempel har Journalistförbundet tagit fram riktlinjer för att förebygga hot mot journalister som är vägledande för många redaktioner. Via Arbetsmiljöverkets webbplats finns flera material som kan hjälpa till att bland annat kartlägga riskerna för hot och våld. De stora redaktionerna har nära samarbete med säkerhetsföretag och erbjuder också förebyggande utbildningar för sina anställda, inte bara journalister utan även för till exempel kundtjänstpersonal. Ett problem är att frilansjournalister och mindre produktionsbolag faller mellan stolarna och har inte samma skydd som anställda vid de större företagen.

Misstänkliggörande är ett hot mot demokratin

En svårighet i arbetet är gränsdragningar för vad som är hot och hat. Många upplever ett ökat förakt som inte direkt är ett hot, men detta kan leda till osäkerhet och att lusten att jobba försvinner. Med detta följer en uppenbar risk att journalistiska jobb som borde genomföras inte blir av.

Ett annat problem som lyftes fram under samtalet var det misstänkliggörande som många journalister och redaktioner märker av. För att bemöta denna misstro kan ökad transparens vara viktigt. Exempelvis kan redaktioner genom berättarsättet i sina reportage visa hur de jobbar.

Om en journalist blir utsatt för ett brott är det viktigt att anmäla detta till polisen. Förutom att anmälan är en förutsättning för att kunna utreda brottet, underlättas arbetet med att få en rättvisande bild av brottsligheten och därmed ett minskat mörkertal.  Kontakten med polisen anses ha blivit bättre men fortfarande upplevs brister i bemötande och ärendehantering. Polismyndigheten har prioriterat frågan om brott som hotar grundläggande fri- och rättigheter i ett av rikspolischefens strategiska initiativ.

Rundabordssamtalen fortsätter

I april träffade ministerns statssekreterare Per Olsson Fridh företrädare från riksdagspartierna för att tala om hot och hat mot förtroendevalda.  Ytterligare en grupp som kommer att bjudas in i juni är företrädare för kulturskapare. Rundabordssamtalet kommer att handla om kulturskapares utsatthet och vilka behov de inbjudna företrädarna ser framöver.

Samling mot hot och hat

Samling mot hot och hat handlar om att värna det demokratiska samtalet. Med denna satsning vill regeringen samla in kunskap och erfarenheter för att arbeta förebyggande och ge stöd till de som utsätts.