Artikel från Socialdepartementet

FN antog deklaration för att minska drogproblemen i världen

Publicerad

Tisdagen den 19 april beslutade FN:s medlemsstater om en ny deklaration, som kompletterar andra befintliga beslut, där de förbinder sig att arbeta för att både minska efterfrågan och tillgången på narkotika. Beslutet togs under generalförsamlingens särskilda högnivåsession om narkotika, UNGASS, i New York som pågår till och med den 21 april.

  • Gabriel Wikström står i en talarstol i FN:s generalförsamling

    Folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister Gabriel Wikström håller Sveriges anförande i FN:s generalförsamling.

    Foto: Regeringskansliet

  • Gabriel Wikström sitter tillsammans med personer från andra länder på ett podium

    Folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister Gabriel Wikström (i mitten) deltar på seminariet "Listen first" som handlar om vikten att lyssna på barn och ungdomar för att stödja dem till ett hälsosamt liv.

    Foto: Regeringskansliet

På plats från Sverige är folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister Gabriel Wikström och en delegation på ett tiotal deltagare, däribland riksdagsledamöter och representanter för intresseorganisationer. Mötet har kommit till på initiativ av ett antal Latinamerikanska länder där det massiva narkotikarelaterade våldet gjort att man vill att världssamfundet markerar ett intensifierat arbete mot narkotika. Den gällande narkotikadeklarationen från 2009 löper dessutom ut 2019.

– Jag är glad över att FN tagit ytterligare ett steg för att hantera drogproblemen i världen. Innehållet i den nya deklarationen speglar också väl de prioriteringar som finns för den svenska narkotikapolitiken med fokus på folkhälsa och mänskliga rättigheter, säger Gabriel Wikström.

Större tonvikt på hälsoaspekter

Jämfört med den tidigare UNGASS-deklarationen från 2009 är den nya mer inriktad på att se narkotikaproblemen ur ett hälsoperspektiv. Förebyggande arbete, vård och behandling samt arbete för att minska skador behöver prioriteras ytterligare.

Samtidigt ska deklarationen garantera att det finns tillgång till narkotikaklassade men nödvändiga läkemedel i världen. Den tar också upp de senaste årens utmaningar med nya psykoaktiva substanser och betydelsen av att man snabbt kan klassificera nya substanser som narkotika.

– Sverige har tillsammans med EU verkat för att hälsofrågorna får ett större utrymme och att narkotikapolitiken ska genomföras med respekt för mänskliga rättigheter. Vi har också drivit att det globala narkotikaarbetet ska kopplas till arbetet med Agenda 2030 och de hållbarhetsmål som FN antog i september förra året. För att begränsa produktion, handel och användning av narkotika måste människor ges förutsättningar till alternativa försörjningsmöjligheter, demokrati, social sammanhållning och jämlik hälsa, säger Gabriel Wikström.

Andra perspektiv som varit viktiga för Sverige i förhandlingarna är barnets rättigheter, jämställdhet och brukarnas perspektiv. Sverige har också sett till att det finns formuleringar om ökat internationellt samarbete och mellan olika FN-organ, bland annat inom hälsoområdet.

Dialog med andra länder och organisationer värdefullt

För att sprida den senaste kunskapen inom området och skapa bättre förutsättningar för att hantera de globala narkotikautmaningarna, pågår under de tre mötesdagarna flera diskussioner mellan medlemsstater, FN-organisationer och representanter för olika intresseorganisationer. En allmän debatt genomförs parallellt med fem rundabordssamtal på teman såsom efterfrågeminskning, tillgångsbegränsning, tvärsektoriella frågor (mänskliga rättigheter, barn, kvinnor och samhällen), nya utmaningar och internationellt samarbete. Vid sidan av dessa samtal arrangeras dessutom många andra seminarier och aktiviteter.

– Det har varit intressant och givande att ta del av de många samtal som pågår på UNGASS. För mig har det varit viktigt att nyansera bilden av svensk narkotikapolitik och visa på det som vi nu gör på hälsoområdet så väl som i det preventiva arbetet, säger Gabriel Wikström.

Om UNGASS

UNGASS står för United Nations’ General Assembly Special Session on the World Drug Problem. Det är ett särskilt möte som FN:s generalförsamling ordnar om narkotika. Mötet samlar medlemsstaternas presidenter, ministrar och tjänstemän för att diskutera de globala narkotikautmaningarna. Även representanter för intresseorganisationer på regional och global nivå deltar.

Senast generalförsamlingen sammanträdde om narkotika var 1998. Sedan dess har narkotikafrågor regelbundet diskuterats i FN:s narkotikakommission som också har förberett deklarationen medlemsstaterna antog. Varje medlemsstat ansvarar för att genomföra den på det sätt som det bäst lämpar sig utifrån nationella förutsättningar.

Informationsmaterial

Regeringens samlade strategi för alkohol, narkotika, tobak och dopning