Innehållet publicerades under perioden

-

Åsa Romson har entledigats, Klimat- och miljöminister, vice statsminister

-

Hållbar produktion i fokus på industrisamtal i Södertälje

Hur kan hållbar produktion bidra till ökad konkurrenskraft? Vilka fördelar har den svenska industrin? och hur kan hållbarhet stärka dessa fördelar? Det var några frågor som diskuterades på Scania i Södertälje, när Industrisamtalet för första gången hölls utanför Näringsdepartementet.

 • Närings- och innovationsminister Mikael Damberg och Åsa Romson, klimat- och miljöminister, deltog i Industrisamtalet med tema hållbar produktion.

  Närings- och innovationsminister Mikael Damberg och Åsa Romson, klimat- och miljöminister, deltog i Industrisamtalet med tema hållbar produktion.

  Foto: Regeringskansliet

 • Statssekreterare Eva Lindström inledde expertseminariet som föregick Industrisamtalet.

  Statssekreterare Eva Lindström inledde expertseminariet som föregick Industrisamtalet.

  Foto: Regeringskansliet

Temat för Industrisamtalet var svensk industri- och industrinära tjänstesektors möjligheter till stärkt konkurrenskraft genom hållbar produktion. Vid Industrisamtalet medverkade tre av regeringens ministrar: närings- och innovationsminister Mikael Damberg, klimat- och miljöminister Åsa Romson och civilminister Ardalan Shekarabi.

- Hållbarhet är inte längre en fråga om marknadsföring. Allt fler investerare och företag har gett frågan högre prioritet och verkligheten har visat att det kan bli kostsamt för dem som inte gör det. Samtalen är viktiga för oss och diskussionen ger oss kunskap och nya perspektiv på hållbarhetsarbetet, inleder Mikael Damberg.

Att redan vid design av produkter tänka på hela värdekedjan, från produktion till återanvändning, var ett av de områden som lyftes av deltagarna både under expertseminariet och under industrisamtalet. I produktion byter allt fler till giftfria material och ämnen återvinns i större utsträckning. Dagens regler förutsätter linjära resurser och Åsa Romson lyfte behovet av att ändra en hel del av regelverket för att det ska fungera med cirkulär ekonomi.

Några andra områden som lyftes av deltagarna var digitaliseringens betydelse för hållbarhet och samverkan kring långsiktiga spelregler för företagen i Sverige så att de kan göra investeringar i ny hållbar teknik.

Ardalan Shekarabi ser behov av att koppla offentlig upphandling till regeringens övriga arbete för att stärka innovation. Idag finns ingen styrning av myndigheternas upphandling, för att åtgärda det kommer regelverk och tillämpning att behöva ändras. En nationell upphandlingsstrategi kommer också att tas fram som ska stödja ett strategiskt arbete och en tidig dialog kring offentliga upphandlingar för att göra innovationsvänliga upphandlingar möjliga.

På förmiddagen, innan Industrisamtalet, hölls ett expertseminarium under ledning av statssekreterare Eva Lindström. Där fick deltagare diskutera och ge inspel utifrån bland annat dessa frågeställningar:

· Vilka fördelar har den svenska industrin och hur kan hållbarhet stärka dessa?

· Vilka är de största utmaningarna för att vi ska få till värdeskapande cirkulära och resurseffektiva affärsmodeller i hela värdekedjan?

· Vilka är de största utmaningarna för små- och medelstora företag och underleverantörer för att kunna leverera hållbara produkter och tjänster?

Nästa Industrisamtal kommer att hållas i september på temat infrastruktur.

Fakta om industrisamtalen

För att strategiskt behandla utmaningar och möjliga åtgärder träffar näringsministern regelbundet företrädare för industrin för tematiska diskussioner. Varje samtal fokuserar på ett specifikt område, vilken problembild som finns och hur åtgärder kan vidtas för att stärka industrins konkurrenskraft utifrån området. Samtalen ersätter inte regeringens kontinuerliga dialog med näringslivet utan syftar till att samla berörda aktörer för strategiska samtal. Industrisamtalen planeras och organiseras av regeringen i samarbete med Industrirådet och Almega.