Alice Bah Kuhnke har entledigats, Kultur- och demokratiminister

-

Innehållet publicerades under perioden

-
Artikel från Kulturdepartementet

Kraftsamling för ett Sverige som håller ihop

Publicerad

I vårbudgeten för 2016 satsar regeringen på att värna det öppna samhället och demokratin och på att motverka polarisering, rasism och våldsbejakande extremism. 31,5 miljoner kronor går till insatser under 2016 för ett Sverige som håller ihop.

Detta föreslås i regeringens vårbudget för 2016 efter överenskommelse med Vänsterpartiet.

Utvecklingen riskerar i dag att gå mot ett mer splittrat samhälle. Det finns grupper och organisationer i vårt land som gör vad de kan för att ställa olika grupper i befolkningen mot varandra, och som betraktar människor med bakgrund i andra länder som det huvudsakliga samhällsproblemet. Det är också alltför vanligt att politiker, journalister och andra opinionsbildare utsätts för hat och hot.

Därför kraftsamlar regeringen för ett Sverige som håller ihop – där en mångfald åsikter och livsstilar kan mötas och berika varandra. Där demokratiska samtal kan föras i ett öppet samhällsklimat och där respekten för alla människors värde och arbetet mot rasism och diskriminering är centralt. Sverige är och har länge varit ett öppet land, lyhört för kunskap, kultur, livsstilar och innovationer från vår omvärld. I en tid när dessa värderingar hotas är det viktigare än någonsin att försvara dem.

Ökat stöd till arbetet mot våldsbejakande extremism

Utvecklingen av våldsbejakande extremism och terrorism är allvarlig, och människor känner en oro för terroristattentat och extremistiskt våld. Regeringen satsar därför ytterligare 18 miljoner kronor under 2016 på arbetet mot våldsbejakande extremism. Åtta miljoner kronor går till insatser som görs av kommuner tillsammans med det civila samhället. Tio miljoner kronor går till det förebyggande arbetet i skolorna, enligt den s.k. Kungälvsmodellen. Fokus för detta arbete är framför allt unga människor som befinner sig i eller i närheten av våldsbejakande extremistiska miljöer.

Alla ska kunna delta i det demokratiska samtalet

Polariseringen riskerar att ge ett hårdare samtalsklimat. När människor tystas eller tystnar på grund av hot och hat är det ett hot mot demokratin. Det finns ett stort behov av att värna det demokratiska samtalet, så att alla kan delta utan oro eller rädsla. Regeringen planerar därför en handlingsplan för att förebygga hot mot det demokratiska samtalet. Förarbetet med kunskapsinhämtning om hot och hat tillförs 3 miljoner kronor under 2016.

Mer stöd till det civila samhällets arbete mot rasism och liknande former av fientlighet

Det civila samhällets organisationer är centrala aktörer i att skapa förutsättningar för ett Sverige som håller ihop. I skuggan av det senaste årets utveckling, med bland annat anlagda bränder på asylboenden och rasistiska mord, ser regeringen behovet av en kraftsamling under 2016 med sju miljoner kronor. Medlen ska användas för det civila samhällets arbete mot rasism och liknande former av fientlighet och för särskilda satsningar för att stärka det offentligas beredskap att hantera kriser med rasistiska förtecken.

Forum för levande historia ska nå ut till fler

Forum för levande historia tillförs 3,5 miljoner kronor under 2016. Syftet är att ge bättre förutsättningar för myndigheten att nå ut till många platser i Sverige och till människor i olika samhällsgrupper. Genom regionala projekt kan Forum för levande historia nå ut till fler och på så sätt mer kraftfullt främja arbete med demokrati, tolerans och mänskliga rättigheter.