Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon klimat- och miljöminister samt vice statsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon klimat- och miljöminister samt vice statsminister.

Artikel från Miljödepartementet

Proposition Avfallshierarkin

Publicerad

Regeringen har lämnat en proposition till riksdagen med förslag på ändringar i miljöbalken. Ändringarna syftar till att på ett tydligare och mer samlat sätt införa den så kallade avfallshierarkin i den svenska lagstiftningen.

Av­fallshierarkin regleras i EU:s ramdirektiv om avfall och anger den prio­ritetsordning för politik och lagstiftning som medlems­staterna ska ha avseende förbyggande och behandling av avfall. Genom propositionen införs avfallshierarkin nu på ett tydligt sätt i miljöbalken.

Enligt avfallshierarkin ska man i första hand förebygga avfall. Förebyggande av avfall innebär att min­ska mängden avfall, min­ska mängden skadliga ämnen i material och produkter och att minska de negativa effekter­na av avfall.

För det avfall som ändå uppkommer anges i propositionen att den som be­hand­lar avfall, eller är ansvarig för att avfall behandlas, ska välja en metod enligt följande prioritetsordning:

  • I första hand ska avfall förbere­das för återanvändning.
  • I andra hand ska avfall mate­rial­återvinnas.
  • I tredje hand ska avfall åter­vinnas på annat sätt.
  • I sista hand ska avfall bort­skaffas.

Avsteg från hierarkins prioritetsordning kan göras om det ger ett bättre re­sul­tat för män­niskors hälsa och miljön som helhet eller om den behand­lings­metod som ska användas enligt hierarkin får orimliga konsekvenser.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 augusti 2016.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon klimat- och miljöminister samt vice statsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon klimat- och miljöminister samt vice statsminister.

Proposition Avfallshierarkin