Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Under perioden 3 oktober 2014 och 30 november 2021 var hon finansminster.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Under perioden 3 oktober 2014 och 30 november 2021 var hon finansminster.

Artikel från Finansdepartementet

Regeringens arbete för att motverka internationellt skatteundandragande

Publicerad

Sverige arbetar aktivt för att motverka internationellt skattefusk tillsammans med andra länder. Utformningen av nationella skattesystem, hur de samverkar och möjligheterna för framför allt multinationella företag att utnyttja olikheterna i systemen för att uppnå skattefördelar, är frågor som diskuterats i många olika internationella sammanhang under de senaste åren.

Det finns en internationell beslutsamhet om att utveckla och effektivisera det internationella samarbetet för att motverka skatteundandragande, oavsett om det sker genom utnyttjande av ofullständigheter och luckor i regelverk, bedrägerier eller med hjälp av speciella skatteregimer.

Några exempel på det arbete som sker:

Utbyte av information

För att ge Skatteverket utökade möjligheter till information om svenskars tillgångar utomlands samarbetar Sverige med andra länder.
Redan 2006 inledde Sverige och de övriga nordiska länderna ett gemensamt projekt som syftade till att ingå avtal om utbyte av information på begäran i enskilda fall med länder och jurisdiktioner som har en omfattande sekretess på skatteområdet. Projektet, som avslutades 2014, var mycket framgångsrikt och Sverige har nu 45 särskilda informationsutbytesavtal, vilket utgör ett av världens största nät av sådana avtal. I anslutning till arbetet i projektet omförhandlade Sverige även skatteavtalen med viktiga länder som Schweiz och Luxemburg, i syfte att införa bestämmelser om informationsutbyte i dessa avtal. Skatteverket beräknar att dessa avtal hittills inneburit närmare 4 miljarder kronor i ytterligare skatteintäkter.

OECD har också tagit fram en ny standard för utbyte av information mellan länder. Den innebär en årlig automatisk rapportering om innehav av finansiella tillgångar och kapitalinkomster, ett förfarande att identifiera skattebetalaren och dennes hemvist samt en beskrivning av finansiella institut som omfattas av rapporteringskravet. Fler än 95 länder har offentligt åtagit sig att följa den nya standarden.

I augusti 2014 undertecknades avtalet mellan Sverige och Amerikas förenta stater för att genomföra FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act). FATCA är en lagstiftning i USA om krav på avtal, antingen med finansinstitut direkt eller med enskilda stater, om att automatiskt lämna information om kapitaltillgångar och kapitalinkomster som amerikanska personer har i finansinstitut utanför USA Avtalet mellan Sverige och USA innebär att de svenska finansiella instituten i stället för att följa den amerikanska lagstiftningen ska rapportera uppgifterna till Skatteverket som i sin tur rapporterar till den amerikanska skattemyndigheten. Avtalet innebär också att den amerikanska skattemyndigheten ska rapportera uppgifter till Skatteverket om svenska personer som har konton i USA.

EU-länderna har kommit överens om att det automatiska informationsutbytet inom EU ska utvidgas till att omfatta motsvarande information som ska utbytas enligt FATCA-avtalen och den nya OECD-standarden. Överenskommelsen innebär att det breda automatiska informationsutbytet om bankkonton och kapitalinkomster kommer att ske första gången 2017. Österrike kommer dock att delta i informationsutbytet första gången 2018.

Internationell översyn av skatteprinciper

Samtidigt som man vill skapa bättre efterlevnad av de regler som finns, samarbetar man även internationellt för att täppa till luckor i dagens regelverk.

Under våren 2013 inledde G20 och OECD-länderna ett stort och övergripande arbete med att se över de internationella skatteprinciperna på centrala områden med syfte att motverka skattebaserosion och flyttning av vinster till lågskatteländer (Base Erosion and Profit Shifting, BEPS-projektet). Arbetet har bedrivits enligt en handlingsplan för arbetet inom 15 olika åtgärdsområden. Slutliga rapporter om dessa åtgärdsområden publicerades i oktober 2015. Arbetet med BEPS kommer nu att fokusera på genomförande av åtgärderna. I januari 2016 enades OECD-länderna om ett ramverk som innebär att alla intresserade länder och jurisdiktioner har möjlighet att delta i detta arbete.

Under 2016 arbetar EU vidare med att gemensamt implementera stora delar av resultatet av OECD:s arbete med BEPS.

Skatteavtal och informationsutbytesavtal

Sveriges skatteavtal och informationsutbytesavtal finns listade på sidan Sveriges internationella överenskommelser. Genom att filtrera på Avsändare Finansdepartementet visas enbart dessa i listan.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Under perioden 3 oktober 2014 och 30 november 2021 var hon finansminster.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Under perioden 3 oktober 2014 och 30 november 2021 var hon finansminster.

Program för att motverka skatteflykt

Regeringen presenterade 28 april 2016 sitt program med åtgärder som ska motverka skatteflykt.