Stärkta bibliotek och tillgång till samhällsinformation värnar det öppna samhället

Regeringen satsar 11 miljoner kronor för att främja biblioteken som mötesplatser för fri åsiktsbildning, informationsutbyte och möjlighet till gemensam bildning samt för att utveckla arbetet med att tillgängliggöra litteratur och samhällsinformation. Detta föreslås i regeringens proposition Vårändringsbudget för 2016 efter överenskommelse med Vänsterpartiet.

Fotograf: Kentaroo Tryman/Folio

Folkbiblioteken föreslås tillföras 10,5 miljoner kronor. Syftet är att stärka bibliotekens roll som viktiga mötesplatser där människor med olika bakgrund och förutsättningar kan mötas och ta del av kunskap, litteratur och kultur. Biblioteken har på olika sätt anpassat sin verksamhet för att bättre kunna stötta människor på flykt och de som nyligen kommit till Sverige. En halv miljon kronor ska avsättas bl.a. för inköp av litteratur.

Fler ska kunna ta del av samhällsinformation på egna villkor

De människor som nyligen kommit till Sverige har ett stort behov av att snabbt kunna ta till sig litteratur och samhällsinformation. Myndigheten för tillgängliga medier får i uppdrag att utveckla arbetet med att göra lättläst litteratur och samhällsinformation tillgänglig för lässvaga grupper som inte har svenska som modersmål. Regeringen föreslår i propositionen Vårändringsbudget för 2016 att myndighetens anslag ökas med 500 000 kronor för uppdraget.