Innehållet publicerades under perioden

-

Anna Johansson har entledigats, infrastrukturminister

-
Artikel från Näringsdepartementet

Sverige drivande för ett renare hav

Publicerad

FN:s internationella sjöfartsorganisationen, IMO fattade den 22 april beslut om att förbjuda utsläpp av toalettavfall från passagerarfartyg i internationell trafik i Östersjön. Sverige har sedan 2009 varit pådrivande i arbetet med att införa ett förbud mot utsläpp av toalettavfall från passagerarfartyg i internationell trafik.

Anna Johansson presenterar regeringens maritima strategi
De nya reglerna som nu införs ligger väl i linje med den vision som regeringen lagt fast i den maritima strategin, visionen innehåller målet om konkurrenskraftiga, innovativa och hållbara maritima näringar som kan bidra till ökad sysselsättning, minskad miljöbelastning och en attraktiv livsmiljö, sa infrastruktur Anna Johansson. Foto från lanseringen av regeringens Maritima strategi. Foto: Sören Andersson

Övergödningen är ett av de största miljöproblemen i Östersjön och utsläppen av toalettavfall bidrar till övergödning. Utsläppen från de större kryssningsfartygen sker dessutom under sommaren som är en känslig period och koncentrerat längs fartygsrutter, vilket leder till höga koncentrationer av näringsämnen på vissa platser.

Sverige har sedan 2009 varit pådrivande i arbetet med att införa ett förbud mot utsläpp av toalettavfall från passagerarfartyg i internationell trafik. Förhandlingarna har skett både regionalt inom ramen för Östersjösamarbetet (HELCOM), EU och den internationella sjöfartsorganisationen IMO.

Mottagningsanordningar för toalettavfall

Förbudet innebär att fartyget antingen ska lämna toalettavfallet till mottagningsanordningar i land eller vara utrustade med reningsanläggningar som kan rena toalettavfallet från kväve och fosfor.

- Jag är glad att vi äntligen fått ett beslut om förbud av toalettavfall från passagerarfartyg och färjor i Östersjön. Beslutet i IMO bidrar till en mer hållbar sjöfart. Genom en bättre miljö i Östersjön kan vi åstadkomma goda förutsättningar för utvecklingen av till exempel turistnäringen, men också för att nå målsättningen om en attraktiv livsmiljö enligt regeringens maritima strategi, sa infrastrukturminister Anna Johansson.

- Att dessa regler nu kommer på plats är mycket tack vare det svenska engagemanget i frågan. Inte minst Näringsdepartementet och Transportstyrelsens gemensamma arbete för att förhandla fram en lösning som även Ryssland till slut kunde ställa sig bakom, har varit avgörande få tillstånd ett förbud. Utan dessa insatser hade vi inte nått ändra fram, fortsatte Anna Johansson.

Samarbetsplattform och IMO-regelverk säkerställer efterlevnad

För att fartygen ska kunna följa förbudet har varje Östersjöstat försäkrat att mottagningsanordningar kommer att finnas på plats. Inom ramen för HELCOM finns en samarbetsplattform med samtliga medlemsstater och berörda intressenter och branschorganisationer i syfte att föra en dialog om behov, utbyte av information om goda exempel och problemlösningar. Efterlevnaden säkerställs genom att det finns förpliktelser i IMO:s regelverk att staterna ska säkerställa att det finns mottagningsanordningar. Motsvarande regler finns också genom EU:s mottagningsdirektiv. Inom IMO finns dessutom en internationell metod för att rapportera brister som gäller mottagningsanordningar. Tillsynen av utsläppsförbudet faller inom ramen för den så kallade hamnstatskontrollregimen som innebär att fartygen ska regelmässigt kontrolleras vad gäller certifikat och dagböcker och vid klara skäl om missförhållanden vidtas fördjupade inspektioner. Fartyg är också skyldiga att i förväg rapportera det avfall de avser lämna iland innan de anlöper en hamn.

Den svenska färjetrafiken, har sedan länge på frivillig basis lämnat sitt toalettavfall iland.

Fakta om förbudet

Passagerarfartyg , dvs. fartyg med fler än 12 passagerare, kommer från och med den 1 juni 2019 införs förbud mot utsläpp av toalettavfall från passagerarfartyg i Östersjön för nya fartyg, och den 1 juni 2021 gäller förbudet även för befintliga fartyg . För fartyg som gör resor direkt till eller från St. Petersburg träder reglerna i kraft den 1 juni 2023.

Fartyg som renar utsläppen till en ”hög” reningsnivå får även i fortsättningen släppa ut renat vatten. I resolution uppmanas staterna och industrin att på frivillig basis tillämpa de nya reglerna medelbart.