Rådsmöte om ungdom, utbildning, kultur, audiovisuellt och idrott

På dagordningen för mötet i Bryssel den 30-31 maj står bland annat ungdomssektorns roll för att förebygga och bekämpa radikalisering. En annan fråga handlar om gränsöverskridande audiovisuella medietjänster. Sverige representeras av statssekreterarna Roger Mörtvik Per Olsson Fridh och Agneta Karlsson.

Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke
Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke vid ett tidigare rådsmöte i Bryssel. Foto: Europeiska unionens råd

Rådsmötet inleds med en diskussion om ungdomssektorns roll i arbetet med att förebygga och bekämpa radikalisering som leder till våldsbejakande extremism bland ungdomar. Den senaste tidens terroristattentat i Bryssel, Paris och Köpenhamn har visat behovet av detta . Sverige förväntas ställa sig bakom de slutsatser som rådet ska anta.

Mediekompetens och kritiskt tänkande för unga

På utbildningsdelen av mötet diskuteras betydelsen av mediekompetens i dagens samhälle. Det blir allt viktigare för barn och unga att utveckla egenskaper för att hitta, analysera och värdera innehållet i medier. Egenskaper som också är relaterade till kritiskt tänkande i relation till medier och källkritik. Regeringen förväntas ställa sig bakom slutsatser som rådet ska anta.

Utöver det ska rådet diskutera en modernisering av den högre utbildningen i Europa.

Policydebatt om audiovisuella medietjänster

AV-direktivet, det vill säga direktivet om audiovisuella tjänster ska moderniseras. Mot bakgrund av det ska rådet diskutera en ökad rörlighet för europeiskt audiovisuellt innehåll över nationsgränserna. AV-direktivet syftar till att skapa en europeisk marknad för tv och beställ-tv-tjänster. Det innehåller bland annat regler för gränsöverskridande audiovisuella tjänster och minimiregler för reklam.

Förbättrad styrning inom idrotten

En policydebatt ska föras på temat förbättra styrningen inom idrotten. Diskussionen kommer bland annat kretsa kring integritetsutmaningar som idrotten möter och vad EU kan göra gemensamt på området. Regeringen förväntas framhålla idrottsrörelsens självständighet som en demokratisk folkrörelse och att idrottspolitiken främst är en nationell angelägenhet.

Producerat av EU-representationen

Nederländska EU-ordförandeskapet

Mer om arbetet i rådet för utbildning, ungdom, kultur och idrott (UUKI)

Kommenterad dagordning inför mötet