Innehållet publicerades under perioden

-
Artikel från Miljödepartementet

Regeringen satsar på att halvera Sveriges elbehov för belysning

Publicerad

Den 3 maj 2016 presenterade energiminister Ibrahim Baylan regeringens satsning på klimatvänlig belysning – belysningsutmaningen. Ett uppdrag överlämnades till Energimyndigheten om att hålla ihop satsningen. Målsättningen är att halvera elbehovet för belysning i Sverige till år 2020.

 • Uppdrag till Energimyndigheten

  Energiminister Ibrahim Baylan överlämnar regeringsuppdrag om en nationell kraftsamling inom belysningsområdet till Energimyndighetens Gd Erik Brandsma.

  Foto: Gunilla Strömberg/Regeringskansliet

 • Energiminister Ibrahim Baylan

  Energiminister Ibrahim Baylan inleder lanseringen av Belysningsutmaningen — en nationell kraftsamling för klimatvänlig belysning.

  Foto: Gunilla Strömberg/Regeringskansliet

 • Publikbild

  Moderator Nina Ekelund ställer frågor till Energimyndighetens generaldirektör Erik Brandsma.

  Foto: Gunilla Strömberg/Regeringskansliet

Regeringen strävar efter att Sverige ska fortsätta att vara ett föregångsland i utveckling och användning av nya energitekniker. Genom att ligga i framkant i forskning, utveckling och kommersialisering av förnybar energi och smart energianvändning skapas nya jobb och tillväxt.

Satsning på energieffektiv belysning

Vid lanseringen av belysningsutmaningen den 3 maj deltog representanter från statliga myndigheter, kommuner, näringslivet, organisationer och civilsamhället.

Program för lanseringen

Ibrahim Baylan inledde med att beskriva den klimatutmaning vi står inför och hur Sverige internationellt och nationellt kan agera som ett föredöme för minskade växthusgasutsläpp. Energiministern pekade bland annat på att om vi byter till mer effektiv belysning i Sverige kan vi spara 6-7 TWh el. Detta motsvarar en halvering av det uppskattade elbehovet för belysning, som istället skulle kunna användas för andra ändamål, exempelvis förse en eldriven fordonsflotta. För att förverkliga detta krävs ett brett engagemang i samhället där aktörer från statliga myndigheter, kommuner, näringsliv med flera sluter upp. Energiministern lämnade därefter över regeringsuppdraget till Energimyndighetens generaldirektör Erik Brandsma, som bland annat sa: "Vi är redo för belysningsutmaningen och uppdraget. Vi har kompetens och nätverk, detta är ett meningsfullt uppdrag."

Kajsa Sperling från White Arkitekter hade bjudits in för att lyfta fram ljusets betydelse för vår vardag och vårt välmående. Hon poängterade bland annat vikten av att stadsplanerare och arkitekter verkar för att ta tillvara dagsljuset på ett bättre sätt.

Under lanseringen visades exempel från aktörer som använt de senaste belysningslösningarna i verksamheten och vilka positiva resultat det gett. Dessutom tillkännagavs fyra nya konkreta bidrag till Belysningsutmaningens genomförande: Statens Fastighetsverk, Upphandlingsmyndigheten, Fortifikationsverket och Örebrobostäder. Ett antal aktörer har redan tidigare ställt sig bakom initiativet, däribland Ikea och Aura Light.

Ibrahim Baylan avslutade med hälsningen: "Vi har nu en fantastisk möjlighet att jobba tillsammans för att halvera elbehovet för belysning i Sverige och samtidigt främja ett bättre ljus och nya innovationer för export".

Se webbsändning i efterhand:

Om uppdraget till Energimyndigheten

I uppdraget till Energimyndigheten ingår att bidra till Sveriges medverkan i det globala initiativet Global Lighting Challenge (GLC) genom en nationell kraftsamling inom belysningsområdet. Satsningen ska bidra till att öka utvecklings- och spridningstakten av högeffektiv och högkvalitativ belysning nationellt. Myndigheten ska genomföra ett antal insatser på området fram till 31 december 2017.

Belysningsutmaningen bottnar i en global satsning

Vid klimatmötet i Paris i december 2015 lanserades det internationella initiativet Global Lighting Challenge. Målet är att nå en ackumulerad global försäljning på 10 miljarder högeffektiva lampor. Sverige står bakom det globala initiativet, och totalt sett bedöms besparingspotentialen vara mycket stor. Med effektiva belysningslösningar går det att behålla, eller till och med sänka, elanvändningen och samtidigt öka användningen av belysning globalt.