Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 8 mars 2018 var hon barn-, äldre- och jämställdhetsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 8 mars 2018 var hon barn-, äldre- och jämställdhetsminister.

Artikel från Socialdepartementet

Dialogmöte om informationssatsning på hälsa och jämställdhet för nyanlända unga

Publicerad

Jämställdhetsminister Åsa Regnér bjöd 8 juni in till ett dialogmöte om regeringens uppdrag om informationsinsatser rörande hälsa och jämställdhet för nyanlända och asylsökande barn och unga. Vid mötet deltog berörda myndigheter, länsstyrelser och organisationer inom det civila samhället.

 • Foto på Åsa Regnér

  Barn-, äldre- och jämställdhets­minister Åsa Regnér: ”Min ambition sedan jag blev jämställdhetsminister har varit att förbättra det förebyggande arbetet mot våld mot kvinnor. I detta arbete behöver kunskap om jämställdhet ingå som en viktig del. Hela befolkningen behöver kunskap om jämställdhet, men framför allt behöver vi nå killar och män.”

  Foto: Maria Bång/Regeringskansliet

 • Foto på Niclas Järvklo och Anna-Karin Lindblom, jämställdhetsenheten, Socialdepartementet.

  Niclas Järvklo och Anna-Karin Lindblom, jämställdhetsenheten, Socialdepartementet.

  Foto: Maria Bång/Regeringskansliet

 • Foto av Lena Nyberg, generaldirektör på MUCF

  Lena Nyberg, generaldirektör på Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF: "Det har blivit tydligt i MUCF:s arbete att det finns ett stort behov av kunskap bland nyanlända ungdomar. De vill inte bara lära sig svenska, de vill lära sig svenska koder. Vi tycker att det är jättespännande att få det här uppdraget och vi hoppas att det verkligen ska leda till förändring."

  Foto: Maria Bång/Regeringskansliet

 • Foto på Anna Westin, MUCF, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

  Anna Westin, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF: "Det vi ska göra är att i samverkan med UMO ta fram och sprida en plattform med information om sexuell o reproduktiv hälsa och rättigheter till målgruppen unga nyanlända och asylsökande, 13-20 år. Uppdraget ska senast redovisas 31mars 2017. Vi ska också ta fram ett förslag till en modell för utbildning av utbildare, kopplat till plattformen. Det ska vara klart till årsskiftet."

  Foto: Maria Bång/Regeringskansliet

 • Foto av Lotta Nordh Rubulis, UMO.se.

  Lotta Nordh Rubulis, UMO.se: "När vi gjorde vår förstudie samlade vi bland annat in frågor från ensamkommande barn och unga. Många har funderingar kring hur man tar kontakt med någon man gillar och hur kärlek går till i Europa."

  Foto: Maria Bång/Regeringskansliet

 • Foto av Maria Nyman, MUCF.

  Maria Nyman, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF: "Hur kan MUCF skapa en systematisk modell där utbildare kan känna sig trygga med att ha ett bra material för att utbilda utbildare nationellt? Vi vill gärna höra era synpunkter"!

  Foto: Maria Bång/Regeringskansliet

 • Foto på deltagare i mötet.

  Ett trettiotal personer från myndigheter, länsstyrelser samt organisationer inom det civila samhället som är berörda av frågorna och som har erfarenhet av informationsarbete för nyanlända barn och unga, deltog i mötet.

  Foto: Maria Bång/Regeringskansliet

 • Foto på Amineh Kakabaveh, Varken hora eller kuvad.

  Amineh Kakabaveh från Varken hora eller kuvad.

  Foto: Maria Bång/Regeringskansliet

 • Foto på Christina Hagner från Kvinna till kvinna.

  Christina Hagner från Kvinna till kvinna.

  Foto: Maria Bång/Regeringskansliet

 • Foto av Hedvig Nathorst-Böös, RFSU

  Hedvig Nathorst-Böös från RFSU, Riksförbundet för sexuell upplysning.

  Foto: Maria Bång/Regeringskansliet

Mötet tog avstamp i en av regeringens satsningar mot mäns våld mot kvinnor och för jämställdhet, som innebär att regeringen ger Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) i uppdrag att ta fram en digital plattform med information på relevanta språk om hälsa och jämställdhet för nyanlända barn och unga. Uppdraget ska genomföras i samverkan med den webbaserade ungdomsmottagningen UMO. Syftet med mötet var att informera om uppdraget och samla in information och synpunkter som är till nytta för genomförandet samt inför eventuella framtida åtgärder inom området.

− Dagens möte var ytterligare ett viktigt steg mot att utforma informationsinsatser om bland annat könsnormer och rätten till kroppslig integritet till nyanlända barn och unga. Deltagarna visade på stort engagemang för frågan och många lyfte fram vikten av långsiktighet och kontinuitet i satsningen. Mycket kunskap och erfarenhet förmedlades från de närvarande som vi tar med oss i det fortsatta arbetet, säger barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér och fortsätter:

− Det här är en viktig insats för alla de unga pojkar som har kommit till vårt land, men givetvis minst lika viktigt för den mindre grupp flickor som anlänt. Under mina resor till HVB-hem i olika delar av landet är det många som har önskat att mer information om jämställdhet, sex och samlevnad ska nå de unga på hemmen. Vi tar här ett första steg är att nå dessa med informationsinsatser kring jämställdhet, mänskliga rättigheter, respekt, sexuell och reproduktiv hälsa.

Flera av mötesdeltagarna lyfte vikten av kontinuitet och infrastruktur för att nå framgång. Uppdraget är starkt kopplat till allas rätt till kunskap om sina rättigheter och det fanns en samsyn kring önskan om kontinuitet, och att nå samtliga barn och unga. Många lyfte skolan som ett strukturellt och viktigt nav för frågorna, med elevhälsan som en resurs.

Man lyfte också vikten av att varken glömma de nyanlända flickorna eller pojkarna som målgrupp, och att de är utsatta på olika sätt. Det gavs inspel kring vikten av reflektion kring de egna värderingarna, kring diskriminering och rasism, och att inte särskilja dessa jämställdhetsinsatser från andra. Andra betonade vikten av att först nå de unga och etablera kontakt. Att de många gånger har behov av hjälp att sätta ord på vad de varit med om, innan de är mottagliga för nytt. Man efterlyste också utvärdering av arbetet, för att underlätta en fortsatt professionell implementering.

Ministern ser det aktuella uppdraget som en del i arbetet med ett nationellt program som syftar till att förebygga mäns våld mot kvinnor.

− Min ambition sedan jag blev jämställdhetsminister har varit att förbättra det förebyggande arbetet mot våld mot kvinnor. I detta arbete behöver kunskap om jämställdhet ingå som en viktig del. Hela befolkningen behöver kunskap om jämställdhet, men framför allt behöver vi nå killar och män.

Bakgrund

Regeringen gav den 14 april i år MUCF i uppdrag att ta fram en digital plattform med information om hälsa och jämställdhet på de vanligaste modersmålen för nyanlända barn och unga i åldrarna 13-20 år. Det ska genomföras i samverkan med den nationella webbaserade ungdomsmottagningen UMO. I uppdraget ingår även att sprida plattformen till boenden och verksamheter samt att planera för utbildning av utbildare.

Satsningen omfattar 5 miljoner kronor under 2016 och den digitala plattformen beräknas vara klar i mars 2017.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 8 mars 2018 var hon barn-, äldre- och jämställdhetsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 8 mars 2018 var hon barn-, äldre- och jämställdhetsminister.